Ta fram verksamhetsmål

När de politiska besluten är fattade och de övergripande målen är satta ska ni bryta ner dessa till verksamhetsmål. Verksamhetsmålen ska ange hur verksamheten ska arbeta för att nå de övergripande målen. Verksamhetsmålen bör kompletteras med aktiviteter och handlingsplaner.

Till skillnad från de övergripande målen är verksamhetsmål mer knutna till ett specifikt verksamhetsområde. De kan därmed vara mer konkret formulerade.

Exempel på verksamhetsmål för några olika områden:

  • Sjukvård – andel överviktiga fyraåringar ska minska i landstinget.
  • Äldreomsorg – andel äldre som är nöjda med maten vid särskilt boende ska öka.
  • Barnomsorg – förskolebarnen ska ha uteaktiviteter vid minst två tillfällen per dag.
  • Trafikplanering – cykelbanor ska finnas inom ett särskilt område.
  • Miljö – antal ekologiska livsmedel ska öka.
  • Kultur – antalet museibesökare ska öka.

Verksamhets – och handlingsplaner

Respektive förvaltning tar fram verksamhetsmål och kompletterar eventuellt organisationens övergripande verksamhetsplaner med handlingsplaner som är specifika för den egna förvaltningens verksamhet.

I planerna beskrivs:

  • hur verksamheten ska svara upp mot nämndmålen
  • hur uppdraget kommer att utföras
  • vem som ska utföra uppdraget.

Planerna syftar till att beskriva verksamhetens uppdrag, mål och budget för arbetet under det kommande året. Verksamhetsplanerna utgör även en grund för återrapportering.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

vard_omsorg_handerna.jpg

Vård och omsorg

Vi ger dig stöd och information om upphandling och uppföljning av vård och omsorg, bland annat genom utbildningar och vägledningar.