Ny rapport om mellanhänder i offentlig upphandling

Press Det är inte otillåtet att använda sig av så kallade mellanhänder i offentlig upphandling, men det är förbjudet för en inköpare att bestämma vilken leverantör som mellanhanden ska anlita. Det slås fast i en ny rapport som gemensamt har tagits fram av...

Ny statistikrapport ger klarare bild av den offentliga upphandlingen

Press Upphandlingsmyndigheten har i samarbete med Konkurrensverket tagit fram en ny rapport med statistik om offentlig upphandling. Rapporten visar bland annat att upphandlingar som avser ramavtal ökar och att tre fjärdedelar av anbudsgivare är företag med...

Nya kalkyler för miljömässig och ekonomiskt hållbar upphandling

Press Upphandlingsmyndigheten har tagit fram uppdaterade kalkyler för beräkning av livscykelkostnader (LCC) inom områdena inomhus- och utomhusbelysning. En generell LCC-kalkyl har också tagits fram. LCC-kalkylerna ska bidra till mer energi- och kostnadseffek...

Ny vägledning för bättre avtalsförvaltning

Press Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en ny vägledning om avtalsförvaltning. Vägledningen ska underlätta för upphandlande myndigheter att skapa en grundläggande struktur för aktivt och långsiktigt arbete med att förvalta sina avtal. En aktiv...

Nya krav för hållbarare persontransporter

Press Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för persontransporter har uppdaterats och är nu både förenklade och skärpta. Kraven kan användas för transporter med personbilar.

Nytt stöd om tillämpningen av upphandlingslagstiftningen under mellantiden

Press Upphandlingsmyndigheten har tagit fram information om hur dagens lagstiftning bör tolkas under mellantiden, det vill säga tiden från den 18 april fram till dess att de nya lagarna träder i kraft.

Nya upphandlingskrav ska ge schysta arbetsvillkor för taxibranschen

Press För att bidra till schysta arbets- och anställningsvillkor för taxiförare initierade Upphandlingsmyndigheten ett pilotprojekt under hösten 2015. I samarbete med marknadens parter har Upphandlingsmyndigheten nu tagit fram villkor i nivå med kollektivavt...

Får jag direktupphandla? Nytt stöd för att göra rätt från början

Press En ny interaktiv vägledning för hur direktupphandlingar får genomföras har tagits fram av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Det handlar till exempel om undantag från upphandlingsreglerna.

Behov av stöd vid upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik

Press Upphandlingsmyndigheten har gjort en kartläggning över upphandlingar av hjälpmedel och välfärdsteknik. Kartläggningen visar att det finns flera områden där upphandlingskompetensen behöver stärkas.

Nytt program erbjuder stöd kring tidig dialog för att främja innovation

Press Upphandlingsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att främja innovation i upphandlingar genom tidig dialog under åren 2015-2019. För att genomföra uppdraget lanserar nu Upphandlingsmyndigheten Programmet för utvecklande inköp. Programmet ska...

Upphandlingsmyndigheten och VINNOVA samverkar om innovationsupphandling

Press Upphandlingsmyndigheten och VINNOVA har träffat en överenskommelse om samarbete om innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter på ett lätt och effektivt sätt ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet.

Ny vägledning ska underlätta upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Press Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en ny vägledning om upphandling av verksamheter för barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning. Vägledningen fokuserar särskilt på vad kommuner bör tänka på när de ställer krav i upphandlingen.

Förslag för ökad användning av elektroniska inköpsprocesser

Press I dag redovisar Upphandlingsmyndigheten sitt regeringsuppdrag med olika förslag för att öka användningen av elektroniska lösningar genom hela inköpsprocessen. Bland annat föreslås att regeringen bör prioritera elektroniska lösningar i den nationella...

Hjälp för offentliga miljöanpassade byggentreprenader nu AMA-kodad

Press Upphandlingsmyndigheten har kriterier för miljöanpassning av byggentreprenader. Nu har kriterierna som berör energieffektiva byggnader, miljöledning av entreprenader och materialval vid byggande, uppdaterats och försetts med rubriker och koder enligt...

Schysta arbetsvillkor för taxi i offentlig upphandling

Press Upphandlingsmyndigheten startar ett pilotprojekt för att ta fram upphandlingskrav i nivå med svenska kollektivavtal för persontransporter. Så att enskilda arbetstagare ska få sunda arbetsvillkor och att social dumpning ska motverkas. Villkoren ska kunn...