Startsida

Upphandling i akuta situationer

Upphandlingslagstiftningen är anpassad för akuta situationer, exempelvis omfattande ökningar av antalet asylsökande eller pandemier. Här redogör vi för vad som är viktigt att tänka på vid upphandling i händelse av akuta situationer eller kris.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Vägledning för akuta situationer

Ibland ställs upphandlande myndigheter inför en akut situation som till exempel kan innebära att upphandlingar och inköp behöver göras väldigt snabbt. För att stötta upphandlande myndigheter beskriver vi hur upphandlingslagstiftningen kan tillämpa i akuta situationer. 

Här får du vägledning om:

 • vilka upphandlingsaspekter som kan aktualiseras när upphandlande myndigheter behöver tillgodose behov som uppkommit med anledning av en akut situation
 • vilka upphandlingsförfaranden som är möjliga att använda
 • anbudens giltighetstid och avtalsvillkor.

Checklista: Bedöm hur det akuta behovet kan tillgodoses 

Här beskriver vi vilka frågeställningar som en upphandlande myndighet ska beakta för att komma fram till hur det nya, akuta behovet kan tillgodoses. 

1. Omfattas behovet av upphandlingsplikt?

Vissa typer av avtal, exempelvis avtal avseende hyra av fastighet, omfattas inte av upphandlingsplikt enligt upphandlingslagarna.

2. Finns det ett befintligt avtal som täcker behovet?

Finns det ett befintligt ramavtal eller kontrakt som kan användas, antingen direkt eller genom att en ändring av ramavtalet eller kontraktet görs?

3. Ska direktivstyrda eller nationella regler för upphandling tillämpas?

Om det inte finns ett befintligt avtal som kan användas behöver en ny upphandling genomföras. Undersök om upphandlingen ska genomföras enligt de direktivstyrda eller nationella reglerna.

Beräkna värdet på upphandlingen

Upphandling av tjänster

4. Är kontraktets värde i nivå med eller under direktupphandlingsgränsen?

Om kontraktets värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen kan direktupphandling tillämpas utan vidare motivering med hänvisning till lågt värde. 

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

5. Kan tidsfristerna i vanliga annonserade förfaranden upprätthållas?

Om det inte är möjligt att genomföra ett vanligt annonserat förfarande och upphandlingen omfattas av de direktivstyrda reglerna ska möjligheten att genomföra ett påskyndat förfarande undersökas. 

6. Direktupphandling på grund av synnerlig brådska

Följande omständigheter utgör grund för att genomföra en direktupphandling eller förhandlat förfarande på grund av synnerlig brådska:

 • det akuta behovet har inte kunnat förutses
 • tidsfristerna för annonserat påskyndat förfarande bedöms inte kunna hållas 
 • den synnerliga brådskan beror inte på den upphandlande myndigheten 
 • det bedöms vara absolut nödvändigt att behovet tillgodoses omgående.

Relaterade länkar

Källhänvisningar

 • 3 kap. 11–16 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantaget för interna kontrakt (Teckalundantaget)
 • 3 kap. 17–18 §§ LOU – undantaget för upphandling mellan upphandlande myndigheter
 • 3 kap. 19 § LOU – hyresundantaget
 • 3 kap 24 § LOU – undantag för vissa finansiella tjänster
 • 3 kap. 22–23 §§ LOU – undantaget för vissa juridiska tjänster 
 • 11 kap. 12 § LOU – påskyndat förfarande
 • 6 kap. 15 § LOU – förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av synnerlig brådska
 • 19 kap. 7 § tredje stycket LOU – direktupphandling, bland annat på grund av synnerlig brådska