Start

Genomföra en ny upphandling, inklusive direktupphandling, vid akuta situationer

Om det inte finns befintliga avtal för det akuta behovet, och det inte heller är möjligt att förlänga eller på annat sätt ändra i avtalen, behöver någon form av upphandling genomföras för att tillgodose det uppkomna behovet.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

I akuta situationer går de annonserade upphandlingsförfarandena (till exempel öppet, selektivt eller förenklat förfarande) sällan att tillämpa. Detta eftersom tidsfristerna för annonsering kräver längre framförhållning än det oftast finns tid för. Då kan det exempelvis vara möjligt att göra ett påskyndat förfarande eller undanta upphandlingen från annonseringsskyldigheten.

Beroende på upphandlingens värde, och om upphandlingen avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster, blir antingen de direktivstyrda reglerna eller de nationella reglerna i respektive upphandlingslag tillämpliga. 

Läs mer om:

Upphandling enligt de direktivstyrda reglerna

Upphandling enligt de nationella reglerna

Relaterade länkar: 

Källhänvisningar

 • 11 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – påskyndat förfarande
 • Beaktandesats 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – viss vägledning om när påskyndat förfarande kan användas
 • 6 kap. 15 § LOU – förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av synnerlig brådska
 • Sue Arrowsmith, The law of public and utilities procurement – Regulation in the EU and UK, volym 1, tredje upplagan, 2014, s. 1061 och 1097 och Peter Trepte, Public procurement in the EU, andra upplagan, 2010, s. 386 f. – det faktum att en upphandlande myndighet har möjlighet att förhandla med flera leverantörer medför inte att de har en sådan skyldighet
 • 20 kap. 1 § punkten 1 LOU – vid förhandlat förfarande utan föregående annonsering gäller inte avtalsspärr
 • HFD 2019 ref. 65 – direktupphandling på grund av synnerlig brådska får inte användas för att säkerställa att ett trängande behov inte uppstår i en obestämd framtid. Direktupphandlingen får endast tillgodose ett trängande behov som redan har uppstått eller kan förväntas uppstå inom kort, se punkt 47
 • Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet och rådet om reglerna för offentlig upphandling i samband med den aktuella asylkrisen, COM (2015) 454 final – förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av synnerlig brådska kan erbjuda en möjlighet att tillgodose omedelbara behov på ett lämpligt sätt. Men de fungerar bara som en brygga till dess att man finner mer stabila lösningar, till exempel ramavtal för varor och tjänster som tilldelas genom ordinarie förfaranden (däribland påskyndade förfaranden), se avsnitt 3.4.
 • Konkurrensverkets tillsynsbeslut (499–2016) – enligt Konkurrensverkets bedömning kan det i vissa fall vara möjligt att vid en direktupphandling, på grund av synnerlig brådska, ingå ett avtal som omfattar mer än enbart det omedelbara behovet
 • Konkurrensverkets remissvar om Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) – en upphandlande myndighet bör ha tagit höjd för en prövning i en domstolsinstans för att kunna hävda synnerlig brådska om upphandlingen överprövas 
 • EU-domstolens dom i mål C-318/94 Kommissionen mot Tyskland – brådskan får inte bero på den upphandlande myndighetens bristande planering eller framförhållning för att det ska vara tillåtet att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av synnerlig brådska
 • Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet och rådet om reglerna för offentlig upphandling i samband med den aktuella asylkrisen, COM (2015) 454 final (”tolkningsmeddelandet”) – ”[m]an kan utgå från att en upphandlande myndighet inte i tillräckligt god tid i förväg visste eller kunde veta hur många asylsökande den skulle behöva ta hand om
 • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2972–11 – den kraftiga ökningen av asylsökande romer i början av hösten 2010 utgjorde en sådan omständighet som var oförutsebar för den upphandlande myndigheten. Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1181–12 – samma situation fick en motsatt bedömning i april 2011. Det förelåg inte en omständighet som inte kunnat förutses av den upphandlande myndigheten eftersom förhållandet med det ökande behovet av boendeplatser, jämfört med ordinarie antal platser, hade varit känt under en längre tid
 • EU-domstolens som i mål C-107/92 Kommissionen mot Italien samt punkt 8 och i synnerhet i punkt 13 i Generaladvokat Gulmanns yttrande den 12 maj 1993 – den upphandlande myndigheten kunde antas ha känt till risken för laviner sedan länge. Den upphandlande myndigheten borde ha kunnat hålla tidsfristerna i ett påskyndat selektivt förfarande
 • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1446-1452-12 – ledtider som ska beaktas vid bedömningen om ordinarie tidsfrister kan hållas
 • Beaktandesats 41 i LOU-direktivet – tvingande hänsyn till allmänintresset
 • 19 a kap. 1 § första stycket LOU – definition av direktupphandling
 • prop. 2021/22:5, s. 99–103 – upphandlingsförfarandet vid annonspliktig icke-direktivstyrd upphandling
 • 19 a kap. 2–7 §§  LOU – situationer där direktupphandling får användas
 • 4 kap. 1 §, 19 kap. 2 § och 19 a kap. 8 § LOU – de grundläggande upphandlingsprinciperna vid direktivstyrd upphandling, annonspliktig icke-direktivstyrd upphandling samt direktupphandling
 • 19 a kap. 10 § andra stycket LOU – vid direktupphandling gäller inte avtalsspärr