Start

Ordlista

Här hittar du definitioner på utvalda begrepp som finns på våra sidor om säkerhetsskyddade upphandlingar.

Äldre information i stödet

Det här stödet om säkerhetsskyddad upphandling innehåller hänvisningar till äldre regler och håller därför på att ses över. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via vår Frågeportal.

Enskilda verksamhetsutövare

Med enskilda verksamhetsutövare avses näringsutövare som bedriver verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen bestämmelser. Det inkluderar även företagsformer över vilka det allmänna har ett rättsligt bestämmande inflytande som företagsformer där ett sådant inflytande inte finns.

Verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare används som ett samlingsbegrepp för alla aktörer som i tillämpliga fall omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningens bestämmelser.

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Gamla säkerhetsskyddslagstiftningen

Med den gamla säkerhetsskyddslagstiftningen avses i det här stödet tillämpliga bestämmelser enligt både Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Säkerhetsskyddslagstiftningen

Med säkerhetsskyddslagstiftningen avses i det här stödet tillämpliga bestämmelser enligt både den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) och den nya säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) som trätt i kraft den 1 april 2019.

Säkerhetsskyddslagen

Med säkerhetsskyddslagen avses i det här stödet Säkerhetsskyddslagen (2018:585) som trätt i kraft den 1 april 2019.

Säkerhetsskyddsförordningen

Med säkerhetsskyddsförordningen avses i det här stödet säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) som trätt i kraft den 1 april 2019.

PMFS

Polismyndighetens författningssamling.

Upphandlingslagstiftning

Upphandlingslagstiftning används i det här stödet som ett samlingsbegrepp för tillämpliga bestämmelser enligt LOU, LUF, LUFS och LUK:

  • LOU: Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.
  • LUF: Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.
  • LUFS: Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 
  • LUK: Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.