Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Brexits påverkan på offentliga affärer

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Det brukar kallas för brexit. På den här sidan lämnar vi information om ett antal saker som påverkar offentliga affärer i Sverige med anledning av brexit.

Informationen på denna sida gäller upphandling enligt: 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK)  
  • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). 

Kan bli en hård brexit 

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Det brukar kallas för brexit. Under en övergångsperiod kommer dock företag och EU-medborgare att ha samma rättigheter och skyldigheter som om Storbritannien fortfarande var medlem i EU.  

Förhandlingar avgör vad som gäller efter övergångsperioden 

Övergångsperioden upphör den 31 december 2020. Vad som kommer att gälla från den 1 januari 2021 avgörs av de förhandlingar som förs mellan Storbritannien och EU. Om ett avtal kommer att träffas och på vilka villkor är ännu oklart.  

Eftersom förhandlingarna fortfarande pågår är det i dagsläget osäkert vilka regler som kommer att gälla för offentlig upphandling vad gäller Storbritannien från den 1 januari 2021. Frågorna om offentlig upphandling är en del av de förhandlingar som pågår mellan Storbritannien och EU.  

Viktigt att förbereda sig inför årsskiftet 2020/2021 

Här nedan beskriver vi konsekvenser av övergångsperiodens slut. Vi tar särskilt upp konsekvenser för offentliga affärer om ett avtal inte träffas, det vill säga vid en så kallad hård brexit den 1 januari 2021. Det är dock fullt möjligt att en överenskommelse nås. Det saknas i dag information om vad en sådan överenskommelse skulle innebära för offentlig upphandling. 

Offentliga aktörer och företag uppmanas förbereda sig inför övergångsperiodens slut. 

Storbritannien blir ett tredjeland 

Om ett avtal inte träffas mellan Storbritannien och EU innebär det att EU:s regler upphör att gälla för Storbritannien. I och med det blir Storbritannien ett så kallat tredjeland. Det innebär att brittiska leverantörer som deltar i offentlig upphandling i Sverige ska behandlas på samma sätt som aktörer från andra tredjeländer. Exempel på andra tredjeländer är USA och Kina. 

Det mesta oförändrat ur upphandlingsrättsligt perspektiv 

Ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv kommer det mesta i praktiken att vara oförändrat för upphandlande myndigheter och enheter (upphandlande organisationer) i Sverige efter övergångsperiodens slut. En hård brexit skulle dock innebära några nyheter.  

Nedan ger vi några exempel på vad en hård brexit skulle innebära ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv.  

Bestämmelser inom LUF kan aktualiseras  

Vid upphandling inom försörjningssektorerna skulle bestämmelserna om hantering av anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland börja gälla. 

Skyldighet att godta vissa bevis faller bort 

Upphandlande organisationers skyldighet att godta vissa bevis från leverantörer skulle falla bort. Det gäller bland annat skyldigheten att godta ett intyg om att leverantören följer vissa kvalitetssäkringsstandarder, miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder från organ som är etablerade i Storbritannien.  

Om dessa skyldigheter faller bort innebär det dock inte att upphandlande organisationer skulle bli förhindrade att godta bevisning med ursprung i Storbritannien. 

Information om bevis tas bort från e-Certis 

Det kommer inte längre vara möjligt att hitta vilka bevis som kan begäras från leverantörer från Storbritannien i verktyget e-Certis. Det finns i dagsläget ingen information om att Storbritannien kommer att ta fram en motsvarande informationstjänst. 

Om e-Certis 

Särskilda bestämmelser om säkerhetsskydd kan bli aktuella 

Om det är frågan om en säkerhetsskyddad upphandling kommer det att bli aktuellt att ta hänsyn till särskilda bestämmelser i säkerhetsskyddslagstiftningen. För stöd i dessa frågor hänvisar vi till Säkerhetspolisen. 

Säkerhetsskyddad upphandling 

Säkerhetspolisens kontaktuppgifter 

Undersök om verksamheten påverkas  

Vid övergångsperiodens slut, och särskilt vid en hård brexit, kan tillgången till olika produkter och tjänster som har någon koppling till Storbritannien påverkas. Det är därför viktigt att upphandlande organisationer samt leverantörer kartlägger hur verksamheten kan påverkas. Framförallt är det viktigt att följa upp befintliga avtal när det gäller tillgång till verksamhetskritiska varor och tjänster. 

Bör omfatta såväl direkta som indirekta kopplingar 

Kartläggningen bör inte enbart omfatta vilka direkta kopplingar som finns, exempelvis vilka varor som tillverkas i Storbritannien, utan även andra saker som har någon koppling dit. Exempelvis kan tillgången komma att påverkas även om en leverantör är etablerad i EU, om leverantören anlitar underleverantörer i Storbritannien. Om den upphandlande organisationen är osäker på om tillgången till en viss vara eller tjänst kan komma att påverkas bör organisationen kontakta sin motpart. 

Kan finnas begränsningar för behandling av personuppgifter i tredje land  

Ytterligare ett exempel är om det i befintliga avtal finns villkor med begränsningar för behandling av personuppgifter i tredjeland. Om en upphandlande organisation använder en tredjepartslösning, till exempel en molnleverantör i Storbritannien, behöver organisationen säkerställa att överföringen är fortsatt tillåten efter övergångsperiodens slut den 31 december 2020. 

Överföring av personuppgifter till tredjeland (Integritetsskyddsmyndighetens  webbplats) 

Förberedelser för att hantera eventuella konsekvenser 

Om den upphandlande organisationen identifierar en risk för att befintliga avtal påverkas bör organisationen förbereda sig för att kunna hantera eventuella konsekvenser.  

Det kan exempelvis ske genom att uppmana berörda leverantörer att vidta åtgärder alternativt utreda om det finns möjlighet att ändra avtalen.  

Upphandlande organisationers möjligheter att ändra avtal 

Om det finns en risk för att det uppstår brist på varor eller tjänster kan organisationen förbereda sig genom att säkerställa att det finns tillgång till alternativ. 

För leverantörer som lämnar anbud i Storbritannien 

Det är i dagsläget osäkert vilka regler som kommer att gälla för offentliga upphandlingar i Storbritannien efter övergångsperiodens slut den 31 december 2020. Den senaste informationen om leverantörers möjligheter att delta i offentlig upphandling i Storbritannien finns på brittiska regeringens webbplats.  

Av webbplatsen framgår bland annat att leverantörer inte längre kommer att hitta brittiska upphandlingar på Tenders Electronic Daily (TED). I stället kommer upphandlingarna annonseras i ett eget system som kallas ”Find a Tender”. För upphandlingar som påbörjats innan övergångsperiodens slut, kommer det nuvarande regelverket att fortsätta gälla. 

Källhänvisningar 

  • 18 kap. lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland 
  • 15 kap. 14–15 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 14 kap. 18–19 §§ LUF – kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder 
  • 17 kap. 8–14 §§ LOU, 16 kap. 8–14 §§ LUF, 14 kap. 8–14 §§ lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner – ändringar av kontrakt och ramavtal.