Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Resultat och utveckling av mål 1: Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär

Strategisk användning av upphandling är en förutsättning för att en myndighet eller enhet ska nå sina verksamhetsmål och göra goda affärer. 

Utveckling av mål 1

Nollmätningen 2016 riktad till inköps- och upphandlingschefer visade att 86 procent av alla organisationer hade en upphandlingspolicy eller liknande. Dessutom utgick 95 procent av dessa styrdokument från verksamhetens mål och behov. Däremot var det endast 36 procent av organisationerna som angav att de hade övergripande strategier för inköpsarbetet och 30 procent som hade övergripande mål gällande upphandling och inköpsfrågor. Slutsatsen från 2016 års mätning var att inköps- och upphandlingsfunktioner i Sverige påbörjat arbetet med att strukturera sina inköpsfunktioner på ett strategiskt sätt. Detta då en stor andel av organisationerna hade styrdokument på plats. Arbetet behöver nu fokuseras på att säkerställa att riktlinjer implementeras i organisationen med mål, rutiner och nya arbetssätt som följd.  

Resultatet av uppföljningsmätningen år 2018 visar på störst förbättring för statliga myndigheter, före kommuner, medan utvecklingen för offentligt ägda bolag och regioner är negativ, i jämförelse med nollmätningen från år 2016.  

Som komplement till undersökningen ställdes ytterligare frågor för att identifiera vilken riktning arbetet har tagit med grund i den nationella upphandlingsstrategin. Det kan konstateras att knappt 60 procent av de statliga myndigheterna genomfört några åtgärder med utgångspunkt i strategin. 80 procent har för avsikt att utveckla mål baserade på strategin.  

Mer läsning om nollmätning i vårt magasin Trendens 1 2017  

Resultat av enkätundersökning för mål 1

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningen gällande status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 1. Undersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016.

  • Resultatet är i paritet med 2016, något bättre. Det sammanvägda procenttalet är 62 % medan det var 61 % vid förra mätningen. 
  • De enskilda frågor som framför allt har ändrats är att det i högre grad i styrdokumentet tydliggörs hur organisationen ska arbeta för att främja innovation (40 % mot tidigare 30 %), samt att det i högre grad anges i styrdokumenten hur organisationen ska arbeta för att sociala hänsyn tas i upphandling (80 % mot 68 %).