Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Resultat och utveckling av mål 2: Effektiva offentliga inköp

Offentlig upphandling som har effektiva inköps- och upphandlingsförfaranden ger mer värde för pengarna. 

Utveckling av mål 2

Självskattningen för 2018 på totalnivå visar på marginell ökning från 2016 till 2018 från en relativt låg nivå 3,1 till 3,2. De statliga myndigheterna står i princip för hela ökningen och kommuner (3,2), regioner (3,8) och bolag (3,2) står stilla på samma nivå som 2016. Det innebär att statliga myndigheter, kommuner och bolag nu ligger på samma genomsnittlig nivå (3,2) medan regioner fortfarande ligger på en högre nivå (3,8). Det kan delvis förklaras av att större offentliga organisationer ofta brukar ha lättare att avsätta resurser för detta förändringsarbete.   

Detaljerna i mätningen visar att statliga myndigheter gör sin största ökning inom frågorna som berör digitalisering av inköp för både upphandling, beställningar och leverans- och fakturahantering.  

Upphandlingslagstiftningen betonar betydelsen av att använda livscykelkostnadsanalyser för att säkerställa att den totalt sett billigaste produkten eller varan köps in. Självskattningen visar på en liten ökning från ett generellt sett lågt index på total nivå (2,4 till 2,6), medan landstingen har ett högre index som sjunkit något (3,4 till 3,3).  

Mätningen visar tydligt ett område som är moget för övergång till en elektronisk inköpsprocess. Index ökar kraftigt för användning av elektroniska upphandlings och inköpsverktyg när det gäller upphandling av varor och tjänster (4,1 till 4,5) men viss ökning också för beställning av varor och tjänster (3,0 till 3,2) och för hantering av leverans och faktura (3,5 till 3,6).  

Mer läsning om nollmätning i vårt magasin Trendens 1 2017  

Resultat av enkätundersökning för mål 2

Här presenterar vi resultat och status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 2. Enkätundersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016.

  • Resultatet är i paritet med 2016, något bättre. Det sammanvägda medelvärdet är 3,2 medan det var 3,1 vid förra mätningen. 
  • De enskilda frågor som framför allt har ändrats är att det i högre grad används elektroniska upphandlings-/inköpsverktyg när det gäller varor och tjänster (4,5 mot 4,1), samt att organisationen i lägre grad anger att de har de kunskaper som krävs för att uppnå upphandlings-/inköpsstrategiska mål (3,4 mot 3,6).