Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Resultat och utveckling av mål 3: En mångfald leverantörer och en väl fungerande konkurrens

Resultatet av uppföljningsmätningen år 2018 visar på störst förbättring för statliga myndigheter, före kommuner. Utvecklingen för offentligt ägda bolag är oförändrad och för regioner negativ, i jämförelse med nollmätningen från år 2016. 

Utveckling av mål 3

I mätningen 2018 har det sammanvägda medelvärdet för inriktningsmålet ökat från 3,3 år 2016 till 3,5 på en femgradig skala. Index totalt för om organisationen har förtroende för sina leverantörer har ökat från 3,8 till 3,9. Det lägsta värdet gäller frågan om organisationen arbetar för att leverantörer från andra länder ska kunna lämna anbud i upphandlingar. Det var också denna fråga som visade den största förändringen med en ökning från 2,2 till 2,5.  

Vi ser också att upphandlingschefer i offentlig sektor i något högre grad 2018 anser att konkurrensen i upphandlingar fungerar bra. Detta värde ökade till 3,8, från 3,7 år 2016. Vår statistikrapport (framtagen i samarbete med Konkurrensverket) visar däremot ett nedåtgående antal anbud per upphandling i genomsnitt under samma period, och därmed en fortsatt försvagad konkurrens totalt sett. Det är därmed angeläget att upphandlande myndigheter och enheter medvetet, och aktivt arbetar, för att fler organisationer, såväl stora som små, ska bli intresserade av offentliga upphandlingar. När fler vill, kan och får lämna anbud i sund konkurrens, stärks förtroendet för offentliga affärer och en välkomnande och attraktiv offentlig marknad utvecklas.  

Mer läsning om nollmätning i vår rapport Trendens 1 2017  

Små och medelstora företag  

Resultatet i mätningen från 2018 visar att upphandlingschefer i stat, kommun och landsting samt bolag anser att de i något ökad utsträckning arbetar för att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Medelvärdet ökade här till 3,7 från 3,6 från år 2016.  

Statistikrapporten visar att 88 procent av de företag som lämnar anbud till stat, kommuner och landsting är små eller medelstora företag, samtidigt som 69 procent av alla anbud kommer från denna grupp. Det innebär att stora företag är mer aktiva som anbudsgivare, samt att små och medelstora företag med stor sannolikhet deltar som underleverantörer till dessa.  

Värt att notera här är att 99,9 procent av antalet företag i Sverige är små eller medelstora och att Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2014 visar att cirka 14 procent av de små och medelstora företagen i Sverige har medverkat vid en offentlig upphandling under de senaste 12 månaderna. I undersökningen framgår också att andelen företag som deltar i offentlig upphandling ökar ju större företagen är. Det bör därför finnas potential för fler, främst bland mindre företag, att delta i offentliga upphandlingar.  

Statistikrapporten visar också att små och medelstora företag tillsammans står för drygt 70 procent av de anbud som kontrakteras, medan stora företag står för drygt 26 procent av totala kontrakterade anbud.  

Idéburna organisationer  

Under 2018 inledde vi ett arbete att främja idéburna organisationers medverkan i offentlig upphandling. För att följa upp upphandlande myndigheters och enheters arbete med att underlätta deltagande i upphandling från dessa organisationer, inkluderar 2018 års mätning en ny fråga. Denna fråga ska fungera som nollmätning för detta arbete.  

I svaren framgår att regioner i högre grad än övriga anser sig arbeta för att underlätta för idéburna organisationer att delta i upphandlingar.  

Resultat av enkätundersökning för mål 3

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningen gällande status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 3. Undersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016. 

  • Resultatet är bättre än 2016. Det sammanvägda medelvärdet för de frågor som är gemensamma med då är 3,5 medan det var 3,3 vid förra mätningen. 
  • Den enskilda fråga som framför allt har ändrats är att arbetet med att företag från andra länder ska kunna lämna anbud har ökat (2,5 mot 2,2). 
  • Lägst betyg får den nya frågan vad gäller arbetet för att underlätta för att idéburna organisationer ska kunna delta i upphandlingarna (2,2).