Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Resultat och utveckling av mål 4: En rättssäker offentlig upphandling

En väl fungerande offentlig upphandling bygger på att såväl leverantörer som medborgare har tilltro till att rättssäkerheten fungerar.

Utveckling av mål 4

Resultatet av uppföljningsmätningen år 2018 visar på en viss förbättring för myndigheter, regioner och offentligt ägda bolag medan resultatet är oförändrat för kommuner, i jämförelse med nollmätningen från år 2016.  

Uppföljningsmätningen för år 2018 har också kompletterats med nya frågor, i förhållande till nollmätningen från år 2016, som kopplar till mål 4 i strategin.  

Den nationella upphandlingsstrategin har i högst grad påverkat myndigheter och region (lågt bastal) vad gäller avtalsuppföljning och kommunikation med leverantörer.  

Av de upphandlingar som annonserades 2017 blev 1 212 överprövade, vilket motsvarade 6,5 procent av alla annonserade upphandlingar. I andelen ingår både överprövningar av upphandlingar och prövningar av avtals giltighet. Andelen upphandlingar som blir föremål för överprövning varierar något mellan statliga myndigheter, kommun och regioner. Regioner hade högst andel överprövade upphandlingar 2017. Av de upphandlingar som annonserades av regionerna blev 10,2 procent överprövade. Kommuner och kommunala bolag fick 6,7 respektive 5,1 procent av sina upphandlingar överprövade. Lägst andel överprövade upphandlingar, 2,3 procent, hade övriga organisationer (som inte tillhör stat, kommun eller region) medan motsvarande andel för statliga myndigheter var 6,8 procent och statliga bolag 2,8 procent. 

Andelen överprövade upphandlingar har kontinuerligt sjunkit något sedan 2014. 

Andelen överprövade upphandlingar 2015 ökar från nästan noll vid få anbudsgivare till över 14 procent vid mellan 10 och 19 anbudsgivare. Vid över 30 anbudsgivare överprövas nästan en tredjedel av alla upphandlingar. 

En slutsats som kan dras är att fler statliga myndigheter, tack vare den nationella upphandlingsstrategin, har genomfört avtalsuppföljningar år 2018. Myndigheterna har även ökat sin dialog med leverantörerna när de genomför offentliga upphandlingar.  

På frågan hur upphandlande myndigheter och enheter använder en öppen dialog och kommunikation inför, under och efter en upphandling för att undvika missförstånd och förebygga onödiga rättsprocesser, har samtliga grupper redovisat relativt höga siffror. Siffrorna är högre än snittet för resultatet av målet som helhet.  

Mer läsning om nollmätning i vår rapport Trendens 1 2017  

Resultatet i förhållande till andra undersökningar

Kommunikation

Resultatet från uppföljningsmätningen är intressant i förhållande till resultatet av en kvalitativ undersökning som Upphandlingsmyndigheten genomförde 2018 med leverantörer till offentlig sektor. Undersökningen genomfördes som djupgående telefonintervjuer och omfattade totalt 40 leverantörer inom olika branscher: både erfarna och mindre erfarna.  

Resultatet gav totalt sex övergripande insikter av gemensamma uppfattningar från flera leverantörer. En av dessa insikter var att leverantörerna upplevde att upphandlande myndigheter och enheter borde bli bättre på att involvera leverantörerna redan innan upphandlingens start. Bland annat för att ge myndigheterna och enheterna bättre kunskap om marknaden, och hur den fungerar. På så vis finns större chans att de kommande upphandlingsdokumenten blir mer ändamålsenligt utformade.  

Leverantörerna önskade även en bättre kommunikation under själva upphandlingen, och nämnde som exempel att upphandlande myndigheter och enheter ibland besvarade frågor som ställts av leverantörerna genom att hänvisa till, eller citera från, upphandlingsdokumenten.  

Avtalsuppföljning

En annan insikt är att upphandlande myndigheter och enheter generellt följer upp avtal i låg utsträckning. Följdeffekter av detta är bland annat att kvalitet som utlovas i anbudet inte levereras när kontraktet genomförs, enligt vissa leverantörer. Leverantörerna är själva positiva att avtal följs upp: då ges de möjlighet att se hur de kan förbättra sin verksamhet.  

Det finns indikationer på att vissa leverantörer valt att lämna den offentliga marknaden, på grund av att avtal inte följs upp. En ökad avtalsuppföljning kan vara en del i att bryta en negativ trend med minskade antal anbud att i offentlig upphandling.  

Resultat av enkätundersökning för mål 4

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningen gällande status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 4. Undersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016. 

  • Resultatet är i paritet med 2016, något bättre. Medelvärdet för den fråga som är gemensam med då, ”Genomförs avtalsuppföljningar?” är 3,1 medan det var 3,0 vid förra mätningen. 
  • Lägst betyg får den nya frågan om den nationella upphandlingsstrategin har påverkat arbetet med avtalsuppföljningar i verksamheten (2,0).