Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Resultat och utveckling av mål 6: En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling

Miljöhänsyn i offentlig upphandling handlar om att öka användningen av miljökriterier, använda inköp som ett strategiskt verktyg för att nå miljömål, och ställa djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster. 

Utveckling av mål 6

Sverige har lång erfarenhet av att ställa miljökrav vid upphandling, vilket också visas i det sammanvägt höga resultaten av självskattningen (medelvärde 3,8) och att organisationerna svarar att det inte är den nationella upphandlingsstrategin som bidragit till att miljökrav ställs (2,5).

Trots högt resultat i självskattningen i undersökningen från 2018, finns det mycket kvar att göra. Statliga myndigheter och bolag skattar sig själva lägre än kommuner och regioner. Att statliga myndigheter och enheter anger att de ställer miljökrav i lägre omfattning, kan bland annat bero på att många statliga myndigheter är relativt små och bedriver en annan typ av verksamhet än kommuner och regioner. Samtidigt visar Naturvårdsverkets uppföljning av de statliga myndigheternas miljöledningsarbete att 71 procent av de statliga myndigheterna har ställt miljökrav i upphandlingar under 2018. 

I självskattningen uppger upphandlande myndigheter och enheter att de inte i särskilt hög grad, 2,6 på den femgradiga skalan, använder ett livscykelperspektiv när det ställer miljökrav. Här finns en stor potential att öka och ge bättre förutsättningar att minska klimatpåverkan samt bidra till en mer cirkulär ekonomi.  

Framtida utvärderingar av hållbar upphandling behöver utvecklas för att kunna mäta i vilken mån upphandlingar har haft en effekt i form av minskad miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.  

Nollmätningen 2016 och uppföljningen 2018 visar att statliga myndigheter och bolag i mindre utsträckning än kommuner och regioner använder sig av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Det kan bland annat bero på att områden där statliga myndigheter gör upphandlingar, exempelvis inom infrastruktur, inte omfattas av våra kriterier. Att använda Kammarkollegiets statliga ramavtal är ett sätt att säkerställa att miljökrav ställs på de varor och tjänster som köps in. I många fall finns möjligheter att ställa ytterligare miljökrav vid en förnyad konkurrensutsättning.  

Mer läsning om nollmätning i vår rapport Trendens 1 2017  

Resultat av enkätundersökning för mål 6

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningen gällande status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 6. Undersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016. 

  • Resultatet är i paritet med 2016, något bättre. Det sammanvägda medelvärdet för de frågor som är gemensamma med då är 3,7 medan det var 3,6 vid förra mätningen. 
  • Den enskilda fråga som framför allt har ändrats är att organisationen i högre grad ställer miljökrav i upphandlingar (3.8 mot 3,6). 
  • Lägst betyg får den nya frågan vad gäller om den nationella upphandlingsstrategin påverkat organisationens arbete med att ställa miljökrav och djurskyddskrav i upphandling (2,2).