Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Resultat och utveckling av mål 7: Offentlig upphandling som bidrar till ett mer hållbart samhälle

Krav på social hänsyn bör ställas när det är möjligt och lämpligt. Ibland är det också en skyldighet. Det kan handla om att främja möjlighet till anställning för särskilt utsatta grupper, säkerställa goda arbetsvillkor och lika möjligheter för kvinnor och män. Även att se till att varor och tjänster är tillgängliga för alla, oavsett ålder eller funktionsförmåga. 

Utveckling av mål 7

Nollmätningen 2016 visade att det mål som upphandlande organisationer hade arbetat minst med var inriktningsmål 7. Den uppföljande mätningen 2018 visar att mål 7 fortfarande är det mål som upphandlande myndigheter och enheter arbetar minst med, men det är samtidigt ett av de mål där störst ökning har skett.  

Resultat av enkätundersökning för mål 7

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningen gällande status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 7. Undersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016. 

  • Resultatet är bättre än 2016. Det sammanvägda medelvärdet för de frågor som är gemensamma med då är 2,6 medan det var 2,3 vid förra mätningen. 
  • Den enskilda fråga som framför allt har ändrats är om organisationen ställer arbetsrättsliga krav i upphandlingar (3.4 mot 2,8). 
  • Lägst betyg får frågorna vad gäller om organisationen ställer sysselfrämjande krav i upphandlingar samt om organisationen möjliggör idéburna organisationers deltagande i upphandlingar genom att anpassa till exempel kraven på ekonomisk ställning i leverantörskvalificeringen (båda 2,2) men de har ändå förbättrats mot 2016 (2,0 resp. 2,1).