Förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd)

Ett stöd av mindre betydelse är ett stöd till lågt värde som under vissa förutsättningar inte uppfyller alla kriterier i begreppet statsstöd som definieras i artikel 107.1 EUF-fördraget och därför inte är ett statsstöd. Stöd av mindre betydelse kallas även för de minimis-stöd eller försumbart stöd (de minimis).

Europeiska kommissionen har beslutat om fyra olika förordningar om de minimis-stöd. Förordningarna består av en allmän förordning om stöd av mindre betydelse, två sektorspecifika förordningar och en särskild förordning om stöd till företag som utför allmännyttiga tjänster. Det enklaste sättet ur administrativ synpunkt när det gäller att följa EU:s regler om statligt stöd är att bevilja stödet enligt någon av förordningarna som innehåller regler om stöd av mindre betydelse.   

Den allmänna förordningen om de minimis-stöd 

Stöd till ett företag som sammanlagt inte överstiger 200 000 euro under tre beskattningsår i rad och som även uppfyller övriga villkor i den allmänna förordningen om de minimis-stöd (kommissionens förordning 1407/2013) är av så liten betydelse, att konkurrenskriteriet och samhandelskriteriet inte är uppfyllda. Sådant stöd är inte statsstöd.

Villkoren i den allmänna förordningen om de minimis-stöd

Sektorspecifika förordningar om de minimis-stöd 

Den allmänna förordningen gäller inte för stöd till verksamheter inom jordbruks- och fiskerinäringen. För stöd till sådana verksamheter finns sektorspecifika förordningar om de minimis-stöd där stödtalen är lägre. 

De minimis-stöd för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

En särskild förordning gäller för stöd i form av ersättning till företag som utför tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.   

Exempel på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är nätverkstjänster som postservice och telenätstjänster som inte skulle förekomma utan stöd. Även sociala tjänster som att tillhandahålla billigare bostäder till privatpersoner som annars skulle ha svårt att få tillgång till en egen bostad (exempelvis studenter och äldre personer) kan ingå i begreppet.

Enligt utredningen En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) finns det stora likheter mellan det statsstödsrättsliga begreppet tjänster av allmänt intresse och vad som kan vara allmännyttiga tjänster i kommunallagens mening. Förordningen om de minimis-stöd till företag som utför tjänster av allmänt ekonomiskt intresse omfattar under vissa förutsättningar ersättning för sådana tjänster som inte överstiger 500 000 euro under en treårsperiod.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relevanta länkar