Villkoren för SGEI de minimis-stöd

Stöd till ett företag, i form av ersättning för en allmännyttig tjänst, som sammanlagt inte överstiger 500 000 euro under tre beskattningsår i rad och som även uppfyller övriga villkor i SGEI de minimis-förordningen (kommissionens förordning 360/2012), är av så liten betydelse att konkurrens- och samhandelskriteriet inte uppfylls. Ett sådant stöd betraktas inte som ett statsstöd.

Förordningen för SGEI de minimis-stöd innehåller villkor för när stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster inte påverkar konkurrens- och samhandelskriteriet. SGEI de minimis-förordningen är inget undantag från upphandlingsreglerna. Om upphandlingsreglerna är tillämpliga måste även de beaktas. Stöd till företag i form av ersättning för att företaget anförtrotts att tillhandahålla allmännyttiga tjänster kan också vara ersättning för att en leverantör utför sina uppgifter enligt ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening.

Kontrakt och avtal som omfattas av upphandlingsreglerna

De centrala villkoren i förordningen om SGEI de minimis-stöd är följande:

 • Förordningen gäller endast stöd som beviljas företag som tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse i den mening som avses i artikel 106.2 i EUF-fördraget.
 • Det totala stödet av mindre betydelse som ges till ett företag får inte överstiga 500 000 euro under en period om tre beskattningsår i rad. När det gäller lån, garantier och kapitaltillskott finns det särskilda regler för hur stödbeloppet beräknas. Se faktaruta "Stödbeloppet" nedan.
 • Treårsperioden påverkar vilka stöd av mindre betydelse som ska räknas ihop och räknas från och med beslutstillfället. Det innebär att för varje nytt de minimis-stöd som beviljas ska det totala beloppet fastställas på nytt genom att räkna ihop det de minimis-stöd som har beviljats företaget under tre beskattningsår i rad (inklusive det innevarande beskattningsåret).
 • Begreppet företag är ett EU-rättsligt begrepp som kan omfatta flera juridiska personer om de kontrolleras av samma enhet. Till exempel anses alla företag i en koncern normalt vara ett enda företag.
  Företagskriteriet
 • Stödbeloppet ska vara överblickbart. Se faktaruta "Stödbeloppet" nedan.
 • All ersättning för tjänsten ska räknas samman, oavsett om det är ett statsstöd eller inte. Se faktaruta "Sammanräkning av stöd och ersättning" nedan.
 • Förordningen gäller inte för stöd till företag för primärproduktion av jordbruksprodukter, fiske, vattenbruk, godstransporter på väg eller verksamhet inom kolsektorn.
 • SGEI de minimis-stöd får inte lämnas för exportkostnader.
 • SGEI de minimis-stöd får inte lämnas så att det gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter.
 • SGEI de minimis-stöd får lämnas till företag som blivit företag i svårigheter under perioden 1 januari 2020 – 30 juni 2021. SGEI-de minimis-stöd får inte lämnas till företag i svårigheter i andra fall.

Utöver villkoren ovan finns det även vissa administrativa krav:

 • Stödgivaren ska skriftligen upplysa stödmottagaren om stödbeloppet och om den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse för vilken stödbeloppet beviljas. Stödgivaren ska även hänvisa till förordningen.
 • Det företag som får stödet ska intyga att företaget inte har mottagit fler de minimis-stöd som sammanlagt gör att stödtaket överskrids.
 • Beslutet och underlaget för beslutet bör sparas i tio år.

Förordningen gäller till och med den 31 december 2023.

Överskrids beloppet 500 000 euro måste stödet utformas enligt de regler som beskrivs under möjligheter att lämna statsstöd.
Möjligheter att lämna statsstöd

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar