Start

Hur en kommun eller region lämnar stöd enligt de minimis-förordningen

En kommun eller ett region (tidigare landsting) som vill ge de minimis-stöd enligt sina befogenheter bör innan de fattar ett beslut, utreda vilka de minimis-stöd som företaget i fråga har fått under det innevarande beskattningsåret och under de två föregående beskattningsåren. Stödbeslutet ska innehålla de uppgifter som krävs enligt den allmänna förordningen om de minimis-stöd. Beslutet och underlaget för beslutet bör sparas i tio år.

När summan av alla de minimis-stöd som ett företag fått under den senaste treårsperioden ska räknas ihop, ska all finansiering som olika svenska myndigheter har beviljat som sådant stöd vägas in. Stödet kan avse vilka som helst av företagets kostnader, så länge som det sammanlagda beloppet de minimis-stöd som företaget fått från olika stödgivare inte överstiger 200 000 euro under perioden.

Sverige har inget nationellt register för de minimis-stöd. Enligt förordningen bör stödgivande myndigheter kontrollera att villkoren i förordningen följs genom att följa nedanstående punkter.

  1. Stödgivaren underrättar stödmottagaren om det planerade stödbeloppet och hänvisar till förordningen.
  2. Stödgivaren begär en elektronisk eller skriftlig redogörelse från stödmottagaren.
  3. Stödmottagaren redogör för allt annat stöd av mindre betydelse enligt någon av de fyra förordningarna om stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har mottagit under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Tillväxtverket sammanställer en icke-uttömmande lista med exempel på vissa typer av de minimis-stöd som lämnats enligt den allmänna förordningen om de minimis-stöd.

Listan finns på sidan Ansök om stöd på Tillväxtverkets webbplats och heter Försumbara stöd – en förteckning