Start

Villkoren i den allmänna förordningen om de minimis-stöd

Stöd till ett företag som sammanlagt inte överstiger 200 000 euro under tre beskattnings­år i rad och som även uppfyller övriga villkor i den allmänna förordningen om de minimis-stöd (kommissionens förordning 1407/2013) är av så liten betydelse, att konkurrenskriteriet och samhandels­kriteriet inte är uppfyllda. Sådant stöd är inte statsstöd.

Förordningen innehåller följande villkor:  

  • Stödet är maximalt 200 000 euro under en period om tre beskattningsår i rad.   
  • Stödet ska vara genomsynligt (överblickbart), se förklaring efter punktlistan. 
  • Ett stöd i form av ett femårigt lån kan lämnas med ett belopp på maximalt 1 miljon euro (för ett tioårigt lån maximalt 500 000 euro). 
  • Ett stöd i form av femåriga garantier kan lämnas med ett belopp på maximalt 1 500 000 euro (för en tioårig garanti maximalt 750 000 euro) om garantin inte är större än 80 % av det underliggande lånet. 
  • Treårsperioden som avgör vilka stöd som ska räknas ihop räknas från beslutstillfället. Det innebär att för varje nytt de minimis-stöd som beviljas ska det totala beloppet fastställas genom att räkna ihop det de minimis-stöd som har beviljats företaget under tre beskattningsår i rad (inklusive det innevarande beskattningsåret).  
  • Allt offentligt stöd som betraktas som de minimis-stöd ska räknas samman. Andra typer av statsstöd räknas inte ihop för att fastställa maxbeloppet. Andra typer av statsstöd än de minimis-stöd (exempelvis stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen) påverkar alltså inte maxbeloppet enligt förordningen. Stöd av mindre betydelse kan däremot påverka möjligheten att få stöd enligt andra statsstödsregelverk om båda stöden ges för samma stödberättigande kostnader. Om stöden ska täcka samma eller delvis samma kostnader finns särskilda regler om det (så kallad kumulering) i de regler som styr andra stöd än de minimis-stöd.  
  • När stöd ges till företag som tillhandahåller tjänster för transport av varor som vägtransport gäller maxbeloppet 100 000 euro och sådant stöd får inte ges för att täcka kostnaderna för att köpa in fordon.  
  • De minimis-stöd får inte lämnas för exportkostnader.  

 Utöver villkoren ovan finns det även vissa administrativa krav:

  • Stödgivaren ska upplysa mottagaren om att det är ett stöd enligt förordningen. 
  • Det företag som får stödet ska intyga att företaget inte har mottagit fler de minimis-stöd som sammanlagt gör att stödtaket överskrids.  

Förordningen gäller till och med den 31 december 2023. 

Överblickbart stöd 

Den allmänna förordningen om de minimis-stöd får bara tillämpas på ett ”genomsynligt” (överblickbart) stöd. Begreppet genomsynligt översätter det engelska ordet ”transparent”. I en annan statsstödsförordning, kommissionens förordning om det allmänna gruppundantaget, översätts samma engelska term med ordet överblickbart.

Stöd är genomsynligt om det går att räkna ut det exakta stödbeloppet (stödandelen kallas även bruttobidragsekvivalenten) i förväg utan att värdera risk. Detta begränsar möjligheterna att tillämpa förordningen på vissa former av stöd. Som framgår av punktlistan med villkor gäller förordningen numera för stöd i form av lån och garantier. Genom särskilda maxbelopp för dessa former av stöd har riskfaktorer i viss mån vägts in. Begränsningarna gäller därmed främst stöd i form av kapitaltillskott som bara kan betalas ut enligt förordningen ifall hela beloppet är lägre än stödtaket, se exempel nedan. 

Exempel på stöd med riskvärdering där hela beloppet måste vägas in

En kommun ska investera 3 000 000 kronor i vissa fastigheter för att säkerställa att kommunen uppnår vissa politiska mål. Under avskrivningstiden väntas investeringen ge intäkter som motsvarar nuvärdet av 1 500 000 kronor (det vill säga cirka 147 000 euro). Stödets värde bedöms därför vid investeringstillfället vara 1 500 000 kronor. Det finns dock en risk att lokalerna inte kan hyras ut vilket kan leda till lägre eller inga intäkter. Stödets värde kan inte fastställas utan att kommunen bedömer risken. Förordningen kan därför inte tillämpas om inte hela investeringen är lägre än 200 000 euro under en treårsperiod. Eftersom den totala investeringskostnaden 3 000 000 kronor (det vill säga cirka 294 000 euro) överstiger 200 000 euro under en treårsperiod uppfylls inte villkoren i förordningen.

Begreppet företag i den allmänna förordningen om de minimis-stöd 

Begreppet företag syftar inte bara på den juridiska person som mottar stödet utan även på den koncern som företaget ingår i. Enligt förordningen kan även andra affärsrelationer än ett koncernförhållande medföra att olika juridiska personer betraktas som ett och samma företag. Det är fallet om den ena juridiska personen har kontroll (ett bestämmande inflytande) över den andra.

När den allmänna förordningen om de minimis-stöd tillämpas påverkar definitionen av vad som är ett företag i förordningen stödbeloppets storlek eftersom stödet till varje bolag i en koncern ska räknas ihop.

Företagskriteriet