Start

Möjlighet att lämna statsstöd

Om alla statsstödskriterier är uppfyllda och det är fråga om ett statsstöd som inte kan lämnas enligt villkoren i någon förordning om de minimis-stöd så får statsstöd bara lämnas om: stödet omfattas av ett gruppundantag, om stödet omfattas av SGEI-beslutet eller om stödet har godkänts av Europeiska kommissionen.

Stöd som omfattas av ett gruppundantag 

Det går att lämna många typer av statsstöd så länge som villkoren i EU-kommissionens gruppundantag uppfylls. Gruppundantag är särskilda förordningar som kommissionen beslutat. Dessa förordningar kallas gruppundantag eftersom de undantar vissa grupper av stöd från förbudet mot att lämna stöd utan att kommissionen lämnat ett förhandsgodkännande (genomförandeförbudet). 

Gruppundantagen gör det möjligt att lämna stöd på ett enklare och snabbare sätt. Genom att tillämpa ett gruppundantag kan stödgivaren undvika många månaders (i vissa fall års) arbete med att ta fram och diskutera underlag till en statsstödsanmälan med kommissionen (anmälan/notifiering enligt artikel 108 EUF-fördraget). En kommun eller region som vill utforma ett nytt statsstöd bör därför överväga om det är möjligt att tillämpa villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen innan en anmälan till kommissionen övervägs. 

Mer om den allmänna gruppundantagsförordningen och hur kommuner och regioner bör göra om de tillämpar den 

Stöd som omfattas av kommissionens SGEI-beslut 

När kommuner och regioner finansierar konkurrensutsatta allmännyttiga tjänster, så kallade tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (på engelska Services of General Economic Interest, SGEI), finns det rättspraxis som ger vägledning vid bedömningen om finansieringen är ett statsstöd eller ej (se Altmarkkriterierna och SGEI de minimis). När finansiering av allmännyttiga tjänster, så kallade tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, är statsstöd finns särskilda regler som kan följas för att sådant statsstöd ska undantas från förbudet mot statligt stöd. I första hand bör en kommun eller region som överväger att lämna sådant stöd använda SGEI-beslutet (kommissionens beslut 2012/21/EU). I likhet med vad som gäller vid tillämpningen av gruppundantagen kan kommuner och regioner genom att följa villkoren i SGEI-beslutet lämna statsstöd utan att göra en statsstödsanmälan till kommissionen. 

 Hur lämnar en kommun eller region stöd enligt SGEI-beslutet
Villkoren i SGEI-beslutet

Stöd som godkänts av kommissionen efter anmälan 

Det är endast kommissionen som får godkänna statsstöd och reglerna för statsstöd innehåller särskilda föreskrifter för hur medlemsstaterna kan kontakta kommissionen. I Sverige är det bara regeringen som kan kontakta kommissionen. Även om kommuner och regioner inte själva får sköta de direkta kontakterna med kommissionen måste de följa statsstödsreglerna. En kommun eller region som planerar att införa ett nytt statsstöd måste därför både ha kunskaper om regelverket och en plan för hur de följer kraven som följer av regelverket. 

En kommun eller en region som vill lämna ett statsstöd enligt andra villkor än de som finns i ett gällande gruppundantag måste kontakta regeringen som i sin tur anmäler det planerade stödet till kommissionen. För de vanligaste typerna av statsstöd har kommissionen beslutat om riktlinjer eller ramverk som klargör vad kommissionen betraktar som statsstöd inom ett visst område och hur statsstöd ska utformas för att kunna godkännas av kommissionen. 

Hur kommuner och regioner kan agera om de vill att kommissionen ska godkänna ett statsstöd som lämnas enligt andra villkor än de som finns i ett gruppundantag

Rättsliga förutsättningar för kommissionens statsstödsbedömning 

Allt statsstöd måste rapporteras

En kommun, region eller myndighet som lämnar statsstöd ska också lämna uppgifter för rapportering av stödet. Det finns tre olika typer av statsstödsrapporter med olika ändamål, tidsfrister och rapporteringssätt.

Rapportering av statsstöd