Hur lämnar en kommun eller en region stöd som måste anmälas till kommissionen?

En statsstöds­anmälan är ett formellt förfarande för att få kommissionens godkännande av planer på att lämna statsstöd eller en bekräftelse på att en åtgärd inte är ett statsstöd.

Att anmäla ett kommunalt eller regionalt stöd till kommissionen kräver både planering och uppföljning. Även efter att kommissionen har godkänt stödet finns det regler som ska följas. Kommunen eller regionen (tidigare landsting) måste följa upp villkoren för att utbetala stödet, skicka information till kommissionen och registrera och dokumentera informationen om hanteringen.

Vi har tagit fram en illustration som visar processen hur man anmäler ett stöd och tillämpar kommissionens beslut att godkänna stödet. Kommissionens beslut att godkänna ett stöd gäller alltid för en viss tidsperiod. När tiden har löpt ut måste en ny process påbörjas för att stödet ska fortsätta vara lagligt. Processen i illustrationen måste alltså följas så länge kommunen eller regionen avser att lämna statsstöd.

1. Utforma stödbeslutet. 2. Anmäl stödet. 3. Lämna rätt information och dokumentera. 4. Följ upp villkoren.

För att lämna stöd måste en kommun eller en region både förstå vilka villkor som gäller för den stödtyp som planeras och hur stödet ska administreras.

En statsstödsanmälan innebär att regeringen kontaktar kommissionen och lämnar all den information som kommissionen behöver för att bedöma om stödet kan godkännas. En kommun eller en region som själv ska utforma ett stöd måste därför i god tid ge regeringen den information som ska vidarebefordras till kommissionen. Enheten för Marknad och konkurrens på Näringsdepartementet måste kontaktas i god tid innan kommunen eller regionen fattar något beslut om stöd eftersom Regeringskansliet måste bereda anmälan innan den kan skickas till kommissionen. Kommissionens prövning av en statsstödsanmälan kan ta från ett par månader till ett år eller längre.

Checklista för kommuner och regioner

  1. Är det ett statsstöd?
  2. Har kommunen eller regionen befogenhet att ge stödet enligt exempelvis kommunallagen? 
  3. Har kommissionen beslutat om riktlinjer med villkor för den typ av stöd som planeras?
  4. Kan kommunens och regionens mål med stödet uppnås enligt de gällande riktlinjerna eller finns det underlag som visar att fördelarna med stödet överväger skadan för konkurrensen?
  5. Ta fram en tidsplan för att anmäla stödet (processen kan ta från ett par månader upp till flera år). Tidsplanen bör ta hänsyn till tiden som krävs att få fram nödvändigt underlag, tiden för en dialog med Regeringskansliet och tid för anmälan och dialog med kommissionen.
  6. Kommunen informerar regeringen.

   a. Regeringen informerar därefter kommissionen om åtgärden via en särskild databas. 

   b. Den första kontakten bör ofta handla om en förhandsanmälan. Kommissionen hanterar en förhandsanmälan med sekretess. Det är inte säkert att det finns grund för sekretess hos de inblandade svenska myndigheterna. En förhandsanmälan kan ta upp till sex månader i anspråk. Syftet med en förhandsanmälan är att komma överens med kommissionen om vilken information som behövs för att kommissionen ska kunna fatta ett beslut.

   c. När ett stöd formellt har anmälts till kommissionen måste kommissionens fatta ett beslut inom två månader från det att kommissionen fått en komplett anmälan.

   d. Kommissionens beslut kan innebära att kommissionen bedömer att åtgärden inte är ett stöd, att stödet godkänns eller att kommissionen inleder en fördjupad prövning av om åtgärden är förenlig med statsstödsreglerna. Kommissionens beslut meddelas regeringen.

   e. En fördjupad prövning kan leda till att kommissionen beslutar att: åtgärden inte är ett stöd, att stödet godkänns, att stödet godkänns med villkor eller att åtgärden förbjuds.

  7. Följ upp att villkoren i kommissionens beslut följs.

   a. Om villkor, budget eller giltighetstid ändras kan det kräva en ny anmälan enligt punkt 6 ovan.

   b. Dokument som bevisar att kommunen eller regionen har följt villkoren bör sparas i minst tio år.

   c. Det stöd som betalas ut ett visst år ska rapporteras via en särskild databas. Se vidare om den årliga rapporteringen på Tillväxtanalys webbplats. 
   Tillväxtanalys uppgifter på statsstödsområdet

   d. Enskilda stödutbetalningar där beloppet överstiger 500 000 euro ska rapporteras via en annan databas som Tillväxtanalys ger kommunen eller regionen/landstinget tillgång till. Dessa uppgifter som även innehåller namnet på företaget som fått stödet offentliggörs av kommissionen.
   Databasen med uppgifter om större utbetalda stöd

  8. Kommissionen granskar om villkoren i statsstödsgodkännanden följs med stickprovskontroller. En kommun eller region får i förekommande fall sådana frågor via Regeringskansliet. Kommuner och regioner ska tillämpa villkoren strukturerat enligt vad som anges ovan. Det garanterar att kommuner och regioner har det underlag som behövs för att besvara kommissionens frågor.

Om en kommun eller region tillämpar regler för stödgivning som redan har utformats enligt den allmänna gruppundantagsförordningen (befintligt stöd), till exempel en förordning med koppling till regionalt utvecklingsansvar, har statsstödsreglerna redan beaktats. I ett sådant fall krävs det dock ändå att villkoren följs och att stödgivningen rapporteras enligt punkt 7 och 8 i checklistan.

Senast uppdaterad:

Relaterad information