Rättsliga förutsätt­ningar för ett stats­stöds­godkännande

Alla planer på att lämna ett nytt statsstöd ska godkännas av Europeiska kommissionen innan de får genomföras (artikel 108 EUF-fördraget). Det finns särskilda bestämmelser om vilka statsstöd som ska eller får godkännas av kommissionen.

Det är bara Europeiska kommissionen (kommissionen) som får godkänna statsstöd. Ett godkännande från kommissionen utgörs av ett beslut som förklarar att stödet är förenligt med EUF-fördraget. Kommissionens möjligheter och skyldigheter att godkänna statsstöd anges i huvudsak i artikel 107.2 och 107.3 EUF-fördraget. De flesta stöd som kommissionen godkänner godkänns med hänvisning till artikel 107.3 c EUF-fördraget.

Kommissionen ska godkänna:

 1. Stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter så länge som stödet inte diskriminerar med avseende på varornas ursprung.    
 2. Stöd som är ägnat att avhjälpa skador som orsakas av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser.    
 3. Stöd som ges i vissa områden i Tyskland i den utsträckning stödet är nödvändigt för att uppväga de ekonomiska nackdelar som uppkommit genom delning av Tyskland.  

Kommissionen får godkänna:  

 1. Stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning och i de regioner som avses i artikel 349 i EUF-fördraget [ de yttersta randområdena, bland andra Kanarieöarna, Madeira, Guadeloupe] med hänsyn till deras strukturella, ekonomiska och sociala situation.
 2. Stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi.  
 3. Stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.  
 4. Stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.    
 5. Annat stöd i enlighet med vad rådet på förslag från kommissionen kan komma att bestämma genom beslut.  

Kommissionen kan även godkänna statsstöd till företag som utför tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt artikel 106 EUF-fördraget.

Inom transportområdet prövas statsstöd enligt artikel 93 EUF-fördraget.

Vad är ett nytt statsstöd?

Förbudet mot att lämna statsstöd gäller bara nya stöd. Alla stöd som inte är befintliga stöd är nya stöd (artikel 1 c i förordning 2015/1589, procedurförordningen).    

Genomförandeförbudet

Procedurförordningen 

Ett befintligt stöd definieras i artikel 1 b procedurförordningen enligt följande:  

i) Allt stöd som fanns innan EUF-fördraget trädde i kraft i de olika medlemsstat erna, det vill säga stödordningar och individuellt stöd som infördes före och som fortfarande tillämpas efter att EUF-fördraget trädde i kraft i de berörda medlemsstaterna ( för Sveriges del trädde EUF-fördraget i kraft den 1 januari 1995).

ii) Godkänt stöd, det vill säga stödordningar och individuella stöd som har godkänts av kommissionen eller av rådet

iii) Stöd som anses ha godkänts eftersom kommissionen inte har fattat ett beslut inom två månader från att stödet anmälts. (I ett sådant fall ska medlemsstaten anmäla att den genomför stödet och kommissionen har då ytterligare 15 arbetsdagar på sig att fatta ett beslut om det anmälda stödet. Bestämmelsen tillämpas i princip aldrig.)

iv) Stöd blir befintligt stöd efter tio år enligt de förutsättningar som anges i artikel 17 i procedurförordningen (Artikeln styr preskriptionsregler för vad som är olagligt stöd. Preskriptionsregler är regler som förklarar hur länge ett stöd som strider mot statsstödsreglerna är olagligt. Enligt bestämmelsen blir ett utbetalt olagligt stöd ett tillåtet stöd, så kallat befintligt stöd, efter tio år.)

v) Stöd som det kan fastställas att det inte utgjorde något stöd när det infördes men senare blev ett stöd på grund av att den inre marknaden har utvecklats, utan att medlemsstaten har genomfört någon ändring. När vissa åtgärder blir stöd efter att en verksamhet har konkurrensutsatts (liberaliserats) genom unionslagstiftningen, ska sådana åtgärder inte betraktas som ett befintligt stöd efter det datum som har fastställts för liberaliseringen.

Vad som gäller vid ändringar av stöd åtgärder följer av artikel 1 c i procedurförordningen:  

 • villkors ändring ar som skulle ha kunnat påverka kommissionens beslut om statsstödsgodkännande är ett nytt stöd.    
 • Ändringar av rent formell eller administrativ art är inte ett nytt stöd. Om förändringarna kan skiljas från det befintliga stödet är det bara förändringen som är ett nytt stöd.    
 • En förlängning av ett stöd är alltid ett nytt stöd.   
 • En budgetökning som är maximalt 20 procent betraktas inte som ett nytt stöd.    
 • Även mer begränsande villkor för stödgivning, sänkt stödnivå eller en sänkning av de stödberättigande kostnaderna är ändringar som medför att det är fråga om ett nytt stöd (även om det i dessa fall är möjligt att göra en förenklad form av statsstödsanmälan) (artikel 4 1 punkten förordning (794 /2004).  

Ursprunglig version av procedurförordningen som bland annat innehåller gällande bestämmelser om vad som är en ändring av en stödåtgärd

Kommissionens statsstödsprövning 

Individuellt stöd och stödordningar 

Kommissionen kan pröva en ansökan om att godkänna ett individuellt stöd (ad hoc-stöd) eller att godkänna regler eller beslut som gör det möjligt att under vissa angivna förutsättningar ge ett individuellt stöd till företag (stödordningar). Dessa begrepp och tillvägagångsreglerna för statsstödshanteringen finns i rådets förordning om genomförandebestämmelser för artikel 108 i EUF-fördraget, den så kallade procedurförordningen (2015/1589). Fler tillämpningsbestämmelser finns i kommissionens tillämpningsförordning (794/2004).

Rådets förordning om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (kodifiering)

Kommissionens förordning om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget

I bilagan till tillämpningsförordningen finns de formulär med uppgifter som ska fyllas i vid en anmälan. Dessa formulär finns i webbform i databasen SANI2 och handlar om standardiserade uppgifter. De ska fyllas i för olika typer av ärenden, tillexempel stödets inriktning (horisontellt, regionalt, sektoriellt), omfattning (budget, stödintensitet, varaktighet), form (till exempel bidrag, skattenedsättning, garanti) och villkor i övrigt.

Bilaga 1 till tillämpningsförordningen

v 12 § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler framgår att den som avser att vidta eller ändra stödåtgärder som Europeiska kommissionen enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget ska underrättas om ska lämna upplysningar om åtgärderna till regeringen. Det gäller alla som avser att vidta sådana stödåtgärder, till exempel statliga myndigheter, kommuner och regioner samt statliga och kommunala bolag. Vanligen är det den enskilda myndigheten, kommunen eller regionen, eller deras bolag, som ansvarar för att ta fram underlag.

När kommissionen har fått en anmälan om stöd skickas en bekräftelse på att anmälan har kommit in. Om kommissionen anser att mer information krävs, ska den begära ytterligare upplysningar inom två månader. Normalt ska svar till kommissionen lämnas inom 20 arbetsdagar. När svaret på frågorna skickats bekräftar kommissionen att den mottagit svaret i ett brev som innehåller det formella startdatumet för en ny tvåmånadersfrist för behandlingen av ärendet. Även när en ansökan kompletteras på svenskt initiativ kan en ny tvåmånadersfrist börja löpa när kompletteringen lämnats in.

Under kommissionens handläggning kan det i vissa fall vara lämpligt att träffa kommissionen för att diskutera ärendet. Initiativ till sådana möten kan komma från kommissionen eller medlemsstaten. Om en kommun eller region är intresserad av ett sådant möte måste önskemålet framföras till Regeringskansliet. Vid sådana möten ska tjänstemän från enheten som samordnar Regeringskansliets hantering av statsstödsfrågor delta, samt tjänstemän från den svenska representationen i Bryssel.

Kommissionens statsstödsprövning kan leda till:

 • ett beslut om att åtgärden inte utgör statsstöd
 • att stödet godkänns (med eller utan villkor)
 • att ett så kallat formellt granskningsförfarande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget påbörjas. Detta förfarande påbörjas om kommissionen anser att det är tveksamt om det anmälda stödet är förenlig t med den inre marknaden.

Statsstödillustration_2.png

Lila rutor avser stegen i det kortare förfarandet inom tvåmånadersfristen medan de gröna rutorna innehåller information om det längre formella granskningsförfarandet. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information