Villkor för att få statsstöd godkänt

Det är bara EU-kommissionen som får godkänna stats­stöd. De närmare förutsättningarna för att få en viss typ av statsstöds­godkännande förtydligas i kommissionens riktlinjer.

EU:s medlemsstater har fastställt de rättsliga förutsättningarna för att lämna statsstöd enligt EUF-fördraget och de har bestämt att det bara är kommissionen som får godkänna statsstöd. Kommissionen tar ställning till medlemsstaternas statsstödsanmälningar utifrån EUF-fördraget, EU-domstolens rättspraxis och kommissionens tidigare beslut. Eftersom stöd i grunden är förbjudna får de bara godkännas om de bidrar till mål av gemensamt intresse för EU.

Riktlinjer och ramverk för statsstöd

Kommissionen har beslutat om meddelanden med riktlinjer och ramverk samt rambestämmelser (samtliga kallas nedan riktlinjer). Dessa meddelanden förklarar vad kommissionen betraktar som statsstöd inom ett visst område och hur ett statsstöd inom detta område ska vara utformat för att kommissionen ska godkänna det. Riktlinjerna hjälper medlemsstaterna att förstå vad kommissionen kommer att kräva, vilket gör villkoren för att få ett statsstödsgodkännande mer förutsägbara. Därmed är de också enklare att tillämpa för medlemsstaterna.

Om det inte finns några riktlinjer som rör den typ av åtgärd som kan bli aktuell, prövar kommissionen om stödet är förenligt med EUF-fördraget. Det görs utifrån principerna för statsstödsbedömningen och det så kallade avvägningstestet som beskrivs nedan. I en sådan situation krävs normalt ett omfattande underlag som tagits fram av anmälaren som är medlemsstaten. En kommun eller region som planerar att lämna stöd måste förse Regeringskansliet med denna information, annars kan inte kommissionen godkänna stödet utifrån statsstödsreglerna.

Riktlinjerna avser antingen stöd med ett mål som saknar anknytning till den typ av verksamhet stödmottagarna bedriver (horisontella riktlinjer) eller stöd som gäller en viss bransch eller kategori av företag (sektorsspecifika riktlinjer).

Horisontella riktlinjer 

Sektorsspecifika riktlinjer

Principer för att godkänna statsstöd och avvägningstestet

För att ett stöd ska kunna godkännas måste det avse ett mål av gemensamt intresse för EU och vara nödvändigt och stå i proportion till stödets mål. Slutligen måste fördelarna med stödet överväga nackdelarna.

Alla riktlinjer är därför utformade utifrån de EU-rättsliga principerna om nödvändighet och proportionalitet som innebär att stödet ska vara nödvändigt för att nå målet med stödet och att stödet inte får vara större än nödvändigt. Inom statsstödsområdet tillämpas även ett så kallat avvägningstest. Principerna och avvägningstestet ligger till grund för de villkor som finns i kommissionens riktlinjer. Förenklade regler som utformas utifrån dessa principer och avvägningstestet finns också i den allmänna gruppundantagsförordningen.

Förutsättningarna för att godkänna ett anmält statsstöd är att:

  • målet med stödet är ett mål av intresse för hela EU (ett gemensamt intresse)
  • stödet bidrar till målet (har stimulans- eller incitamentseffekt)
  • stödet inte är större än nödvändigt för att nå målet (ingen överkompensation)
  • nyttan med stödet överväger den skada som stödet medför på konkurrensen (ett positivt avvägningstest).

Vad dessa förutsättningar innebär i ett konkret fall framgår av de riktlinjer som länkarna ovan leder till.

Senast uppdaterad:

Relaterad information