Start

Hur undviker kommuner statsstöds­problem i exploateringsprocessen?

Vid exploatering av mark och fastig­heter behöver vanligen allmänna anläggningar och samhälls­fastigheter byggas. Exploatering sker när en kommun vill utveckla mark­områden eller befintliga fastigheter. Det är ofta en utom­stående aktör, till exempel ett kommunalt bolag eller ett privat­ägt bygg­företag som utför exploater­ingen.

Inom ramen för exploateringsprocessen förekommer olika typer av transaktioner mellan kommuner och exploatörer där statsstödsfrågor kan aktualiseras. Statsstödsreglerna aktualiseras främst när en sådan överenskommelse inte har tillkommit i konkurrens genom en upphandling.

Om en transaktion mellan kommunen och exploatören omfattar en ersättning till exploatören, bör det göras en bedömning om det innebär statsstöd från kommunen till exploatören. Allt som har ett ekonomiskt värde kan i princip vara en ersättning. Jämför med vad som kan vara ersättning i upphandlingsrättslig mening. Statsstöd uppkommer om ersättningen innebär att kommunen ger exploatören en fördel som kan påverka konkurrensen och handeln på den inre marknaden. Det är fråga om en fördel om ersättningen är mer gynnsam än den ersättning som exploatören skulle ha fått om kommunen hade varit en privat aktör. Ett annat sätt att uttrycka detta är att om ersättningen är marknadsmässig är det inte fråga om statsstöd.

En ersättning som är ett statsstöd får inte lämnas om den inte är godkänd på förhand av Europeiska kommissionen (kommissionen) eller utformad enligt ett särskilt undantagsregelverk innan ersättningen lämnas. I annat fall är stödet olagligt, vilket betyder att kommunen kan bli tvungen att kräva tillbaka ersättningen samt ränta från exploatören. Att få ett stöd godkänt av kommissionen inom ramen för en exploateringsprocess kan vara både svårt och tidskrävande. Kommunernas möjligheter att lämna stöd påverkas även av kommunens befogenheter enligt exempelvis kommunallagen.

En kommun kan säkerställa att ersättning som ges inom ramen för exploateringsprocessen inte är ett statsstöd genom att välja något av nedanstående alternativ: 

  1. en konkurrensutsättning inom ramen för ett upphandlingsförfarande
  2. ett annat konkurrensutsatt, öppet, icke-diskriminerande och ovillkorligt anbudsförfarande, eller
  3. en värdering av minst en (1) oberoende expert.
Marknadsmässigt pris: 1. Effektiv konkurrensutsättning inom ramen för ett upphandlingsförfarande - enligt direktiven och nationell upphandlingslag. Förfaranden utan effektiv konkurrensutsättning exempelvis där endast ett anbud lämnas kräver säkerställande av marknadspris på annat sätt. 2. Annan effektiv konkurrensutsättning genom anbudsförfarande (samtliga fem kriterier ska vara uppfyllda): öppet, villkorslöst, icke-diskriminerande, konkurrensutsatt, högt pris samt trovärdigt och bindande anbud. 3. Oberoende värdering av minst en oboeroende expert.

I kommunens riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal bör det framgå hur kommunen säkerställer att försäljning av mark sker till marknadsmässigt pris. Det kan handla om att ange i vilka sammanhang en oberoende expertvärdering tillämpas och hur kommunen arbetar med öppna anbudsförfaranden.

Upphandlingsmyndigheten kan ge generell vägledning om vilka möjligheter som finns att lämna statsstöd. Om kommunen bedömer att en transaktion kan komma att utgöra statsstöd ska kommunen anmäla detta till Näringsdepartementet, som i så fall hanterar administrationen enligt tillämpliga gruppundantag eller en eventuell anmälan till kommissionen. 

Film: Hur kan kommuner och regioner undvika statsstödsproblematik i en exploateringsprocess?