Start

Statsstöd - en översikt

Upphandlings­myndigheten har uppdraget att ge vägledning till kommuner och regioner om EU:s stats­stödsregler. Statsstöds­reglerna ska tillämpas när det offentliga, till exempel en kommun eller ett region, under vissa förutsättningar stöttar en verksamhet med offentliga medel. Det finns även svenska bestämmelser om detta bland annat i en lag om statsstöd. Syftet med statsstöds­reglerna är att det offentliga inte ska snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad.

Statsstödsreglerna kan behöva tillämpas i kommuners och regioners (tidigare landstings) vardagliga arbete med marköverlåtelser, bolagsstyrning med mera. Statsstöd får, med vissa undantag, inte lämnas. Upphandlingsmyndigheten ska bidra till att kommuner och regioner får bättre förutsättningar att bedöma när statsstödsreglerna ska tillämpas och information om vilka möjligheter som reglerna ger. Konsekvenserna av att bryta mot regelverket kan bli mycket kännbara. Därför är det viktigt att öka kunskapsnivån om detta regelverk.

Här följer översiktlig information om regelverket. Mer information om hur reglerna tillämpas finns för den som vill läsa vidare. Vi utökar informationen efterhand och tar gärna emot synpunkter både på innehållet och på vad vi bör skriva mer om.

EU:s statsstödsregler

EU:s statsstödsregler finns i artiklarna 107-109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Statsstödsreglerna innehåller gränser för medlemsstaternas, inklusive Sveriges, möjligheter att med offentliga medel få stödja en viss verksamhet. Statsstöd får inte lämnas om det inte godkänts av kommissionen eller utformats enligt särskilda undantagsregler. Målet med reglerna är att medlemsstaterna, inklusive kommuner och regioner inte snedvrider konkurrensen på EU:s inre marknad.

Möjligheter att lämna stöd

I Sverige är det vanligtvis riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter som beslutar om statsstöd och då tillämpar statsstödsreglerna. Det finns dock möjligheter för kommuner och regioner att lämna statsstöd när nationella bestämmelser såsom exempelvis kommunallagen tillåter det. Exempelvis får en kommun under vissa förutsättningar lämna statsstöd till sin regionala flygplats. Statsstödsreglerna innebär alltså begränsningar och möjligheter utöver de förutsättningar som följer av andra svenska regler.

Upphandlingsmyndighetens roll

Förutom den allmänna information som publiceras på webbplatsen kan Frågeservice svara på frågor. Upphandlingsmyndighetens stöd håller på att byggas upp. Vi kommer successivt att bygga ut informationen om statsstödsreglerna. Vi tar gärna emot önskemål och diskuterar gärna inriktning och utformning av vägledningar.

Har du frågor om tillämpningen av statsstödsreglerna kontakta vår frågeservice