Start

Tjänster av allmänt intresse (SGI)

Tjänster av allmänt intresse är tjänster som riktar sig till medborgarna och där offentlig finansiering är nödvändig. Det kan exempelvis vara fråga om att tillhandahålla apotekstjänster i glesbygd eller andra tjänster som marknaden inte skulle erbjuda på ett sätt som tillfredsställer samhällets behov.

Tjänster av allmänt intresse delas in i icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
Tjänster av allmänt intresse delas in i icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Finansieringen av tjänster av allmänt intresse (på engelska: Services of General Interest, SGI) kan omfattas av statsstödsreglerna om verksamheterna som får den offentliga finansieringen erbjuder tjänsterna på en marknad.

Tjänster av allmänt intresse delas in i

  • icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse (på engelska: Non Economic Services of General Interest, NESGI)
  • tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (på engelska: Services of General Economic Interest, SGEI).

En icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse (NESGI) omfattas inte av EU-fördragens bestämmelser. Statsstödsreglerna gäller inte för en sådan tjänst. En tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) kan omfattas av både statsstöds- och upphandlingsreglerna.

Om en tjänst får definieras som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse är möjligheterna att få ge statsstöd större än för annan ekonomisk verksamhet.

För att finansieringen ska vara ett statsstöd ska alla kriterier i artikel 107.1 i EUF-fördraget vara uppfyllda.

Begreppet statligt stöd 

Det finns avgöranden från EU-domstolen som har en särskild betydelse för finansieringen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. EU-domstolen har klargjort att all ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte innebär en fördel för mottagaren (gynnandekriteriet uppfylls inte) vilket innebär att en sådan ersättning inte är ett statsstöd. Ersättning för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse gynnar inte mottagaren om alla fyra kriterier som domstolen har fastställt är uppfyllda, de så kallade Altmarkkriterierna (Altmark, C-280/00). Om företaget som anförtros att utföra tjänsten tilldelats kontraktet genom en offentlig upphandling kan det vara fråga om ersättning som ges i enlighet med de upphandlingsrättsliga regelverken. Ersättningen behöver därför inte nödvändigtvis utgöra statsstöd.

Altmarkkriterierna 

Enligt en särskild förordning om de minimis-stöd (kommissionens förordning 360/2012) i form av ersättning för allmännyttiga tjänster anses ersättning på högst 500 000 euro under en treårsperiod under vissa förutsättningar inte påverka konkurrens- och samhandelskriteriet. Ersättning som uppfyller villkoren i förordningen är alltså inte att betrakta som statsstöd. SGEI de minimis-förordningen påverkar inte upphandlande myndigheters och upphandlande enheters skyldigheter enligt upphandlingsreglerna.

När offentlig finansiering av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse uppfyller alla kriterier i begreppet statligt stöd kan ersättningen ges enligt ett särskilt undantagsregelverk som kommissionen har beslutat, det så kallade SGEI-beslutet (kommissionens beslut 2012/21/EU). Om finansieringen av tjänsten är ett statsstöd och åtgärden inte kan utformas enligt villkoren i SGEI-beslutet ska ersättningen för den allmännyttiga tjänsten anmälas till kommissionen som ska godkänna den. Kommissionen prövar en sådan anmälan enligt villkoren i de SGEI-rambestämmelser (kommissionens rambestämmelser 2012/C 8/03) som kommissionen har slagit fast för denna prövning.

Möjligheter att lämna statsstöd 

Kommissionens webbsida om SGEI-reglerna

Betydelsen av reglerna för kommuner och regioner

Kommuner och regioner tillhandahåller offentliga tjänster både i egen regi och genom avtal med privata utförare/leverantörer. Enligt utredningen En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) finns det stora likheter mellan det statsstödsrättsliga begreppet tjänster av allmänt intresse och vad som kan vara allmännyttiga tjänster i kommunallagens mening.

Inom sitt ansvarsområde kan en kommun eller en region välja att anförtro ett företag att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Även verksamhet som bedrivs i egen regi kan vara ett företag i statsstödsrättslig mening.

När en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse utformas och finansieras måste både statsstödsrättsliga och upphandlingsrättsliga förutsättningar vägas in. Förutsättningarna för att organisera och finansiera en sådan tjänst påverkas av om tjänsten bedrivs på en marknad, vad marknaden skulle erbjuda utan offentlig finansiering, hur marknaden utvecklas och hur EU-domstolen tolkar statsstödsreglerna. Om en kommun eller en region anförtror en leverantör som är verksam på en marknad uppdraget genom ett kontrakt måste även upphandlingsreglerna tillämpas. Statsstödsreglerna om stöd till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse påverkar alltså inte kommunens eller regionens skyldigheter enligt upphandlingsreglerna. En kommun eller en region som finansierar tjänster av allmänt ekonomiskt intresse måste följa både statsstöds- och upphandlingsreglerna.

Det är viktigt för en kommun eller en region att tänka på att tillämpningen av statsstödsreglerna kan kräva att Regeringskansliet involveras. 

En kommunallag för framtiden (Regeringens webbplats)

Relaterade länkar