Start

De offentliga inköpen behöver bidra till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen

De offentliga inköpen är ett viktigt styrmedel för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet, där miljömässigt hållbar upphandling bland annat kan bidra till att lösa miljöproblem kopplade till utsläpp av växthusgaser, luft-, vatten- och markföroreningar, avfall, energieffektivitet och resursanvändning. Vår bedömning är att det behövs en mycket stor utveckling av de upphandlande organisationernas inköpsarbete för att det ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.

De svenska offentliga inköpen har en stor påverkan på den hållbara utvecklingen såväl i Sverige som i övriga världen, och offentliga affärer kan bidra till ett mer hållbart samhälle på många olika sätt. Stora miljövinster kan exempelvis åstadkommas genom att minska de offentliga inköpens koldioxidutsläpp eller utsläpp av gifta ämnen vid produktion av varor och tjänster. 

Miljöhänsyn behöver öka i hela den offentliga sektorn, trots att Sverige är ett föredöme inom detta område. För att kunna arbeta systematiskt med miljöanpassad upphandling är det viktigt att integrera miljö- och hållbarhetsarbetet tidigt i inköpsprocessen. Ju tidigare i processen miljöaspekter vägs in i inköpsarbetet, desto större möjlighet att få resultat. Det är även viktigt att analysera inköpens miljöpåverkan på kategorinivå som visar vilka inköpskategorier som har störst negativ miljöpåverkan. Det möjliggör prioritering av vilka Upphandlingar som miljöhänsyn ska visas i extra hög grad. Upphandlingsmyndigheten har bedömt utvecklingen för effektmålet:

  • De offentliga inköpen bidrar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen.

Vårt arbete med nationella upphandlingsstrategin

Nationella upphandlingsstrategin på regeringens webbplats

Stöd om miljöanpassad upphandling

Bedömning av nuläget att de offentliga inköpen behöver bidra till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen

Bedömning

Enligt vår bedömning behövs en mycket stor utveckling av de upphandlande organisationernas inköpsarbete för att det ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.

För att kunna avgöra om, vilka och hur omfattande miljökrav som bör ställas behöver upphandlande organisationer analysera upphandlingsföremålets klimat- och miljöpåverkan i samband med planering av den enskilda upphandlingen. Det dock enbart 28 procent av de upphandlande organisationerna som gör det i hög utsträckning. Däremot ställer 58 procent miljökrav i hög utsträckning vilket är positivt, men om inte dessa krav baseras på analyser av varornas eller tjänsternas klimat- och miljöpåverkan finns det en risk att det ställs för låga krav, för höga krav eller krav som inte är lämpliga i den enskilda upphandlingen. Genomförs inte dessa analyser finns det även en risk att man inte överväger andra alternativ till att köpa nytt genom att till exempel återanvända eller möta behovet på andra mindre miljöskadliga sätt. Andelen som analyserar klimat- och miljöpåverkan vid enskilda upphandlingar behöver öka.

Miljökrav får ingen effekt om medarbetarna i organisationen inte köper från den avtalade leverantören och det kravställda sortimentet. Från tidigare studier, och i dialog med våra kunder, har vi fått indikationer på att avtals- och leverantörstroheten brister. Knappt hälften (49 procent) följer upp avtals- och leverantörstrohet i hög utsträckning. Den andelen bör öka för att säkerställa att miljökraven får effekt.

Det hinder som flest upphandlande organisationer upplever för att minska inköpens negativa miljöpåverkan är att det saknas tid och personalresurser (se sidan 11). Analyser på kategorinivå ger kunskap om vilka inköpskategorier som är viktigast att fokusera på för att utveckla mer miljömässigt hållbara inköp. Saknas prioriteringar finns en risk att de resurser som finns för att utveckla inköpen inte fokuseras till de upphandlingar som är viktigast ur ett miljöperspektiv. Totalt 20 procent av de upphandlande organisationerna har analyserat inköpskategoriers miljöpåverkan i hög utsträckning. Att analysera inköpens miljöpåverkan på kategorinivå är relativt avancerat, och med tanke på att det var relativt nyligen som vi tog fram stöd för hur upphandlande organisationer kan analysera inköpens miljöpåverkan på kategorinivå så är vi positiva till att så pass många organisationer ändå har gjort det. Men fler organisationer behöver kunskap om sina inköps miljöpåverkan, så att de kan ta fram faktabaserade strategier och planer för hur de ska nå miljömålen.

Målindex och indikatorer för att de offentliga inköpen behöver bidra till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen

Vi har analyserat vilka de väsentliga möjligheterna är att uppnå effektmålet och följt upp i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tagit vara på dessa möjligheter. Som stöd för våra bedömningar har vi tagit fram resultatindikatorer och målindex för effektmålen. Resultatindikatorerna mäter i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tar till vara de väsentliga möjligheterna att uppnå målen. Resultaten för respektive indikatorer visar andelen organisationer som angett att de i hög utsträckning arbetar med indikatorn. Målindex utgör medelvärdet av indikatorerna i respektive effektmål, vilket sedan indexerats från 0 till 100.

Målindex och resultatens generaliserbarhet 

Testa hur strategiska ni är i ert inköpsarbete

Använd vår tjänst Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kommer att kunna jämföra ditt resultat med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare.

Strategikollen