Start

De offentliga inköpen bidrar till ökad sysselsättning för personer i särskilt utsatta grupper och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Det finns goda förutsättningar för upphandlande organisationer, som många gånger är stora beställare av tjänster och entreprenader, att vid upphandling få branschaktörer att anställa arbetslösa personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Offentliga kontrakt kan användas som en väg in till arbetsmarknaden för människor som har svårt att få jobb och samtidigt bidra med kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Sysselsättningskrav i offentlig upphandling innebär att leverantören i ett offentligt kontrakt åtar sig att anställa eller erbjuda praktikplats till personer i särskilt utsatta grupper och personer som står utanför arbetsmarknaden. Upphandlingsmyndigheten har bedömt utvecklingen för effektmålet:

  • De offentliga inköpen bidrar till ökad sysselsättning för personer i särskilt utsatta grupper och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Upphandlingsmyndigheten har analyserat vilka de väsentliga möjligheterna är för att uppnå effektmålet. Vi har även följt upp i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tagit vara på dessa möjligheter. Vi har följt upp två av dessa möjligheter, vilka utgör resultatindikatorer för effektmålet. I tabell nedan presenteras de upphandlande organisationernas utfall på målindex och resultatindikatorerna.

Vårt arbete med nationella upphandlingsstrategin

Nationella upphandlingsstrategin på regeringens webbplats

Bedömning av nuläget för målet att offentliga inköp bidrar till ökad sysselsättning

Bedömning

Enligt Upphandlingsmyndighetens bedömning behövs en mycket stor utveckling av de upphandlande organisationernas inköpsarbete för att de ska tillvarata möjligheterna som finns för att främja sysselsättning.

Det behövs en mycket stor utveckling av de upphandlande organisationernas inköpsarbete för att de ska tillvarata möjligheterna som finns för att främja sysselsättning.

Vi tror att det finns möjlighet för betydligt fler upphandlande organisationer att främja sysselsättning genom offentlig upphandling. Sysselsättning kan främjas genom att ställa krav på att långtidsarbetslösa med rätt kompetens ska erbjudas arbete, praktik eller lärlingsplats. Det är dock en låg andel organisationer som tar tillvara denna möjlighet; endast 14 procent av de upphandlande organisationerna ställer sysselsättningsfrämjande krav i hög utsträckning.

För att kunna främja sysselsättning via upphandling behöver det finnas leverantörer med kapacitet att exempelvis erbjuda lärlingsplatser eller tidsbegränsade anställningar, och det behöver göras marknadsanalyser för att ta reda på om leverantörer har möjlighet att ta emot personer som står långt från arbetsmarknaden. Det är därför positivt att 51 procent av de offentliga organisationerna genomför marknadsanalyser vid enskilda upphandlingar i hög utsträckning, men det innebär även att det kan finnas en outnyttjad potential att främja sysselsättning i hälften av de upphandlande organisationernas inköpsverksamhet.

Målindex och indikatorer för målet att offentliga inköp bidrar till ökad sysselsättning

Vi har analyserat vilka de väsentliga möjligheterna är att uppnå effektmålet och följt upp i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tagit vara på dessa möjligheter. Som stöd för våra bedömningar har vi tagit fram resultatindikatorer och målindex för effektmålen. Resultatindikatorerna mäter i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tar till vara de väsentliga möjligheterna att uppnå målen. Resultaten för respektive indikatorer visar andelen organisationer som angett att de i hög utsträckning arbetar med indikatorn. Målindex utgör medelvärdet av indikatorerna i respektive effektmål, vilket sedan indexerats från 0 till 100.

Målindex och resultatens generaliserbarhet

Testa hur strategiska ni är i ert inköpsarbete

Använd vår tjänst Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kommer att kunna jämföra ditt resultat med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare.

Strategikollen