Start

God beredskap för offentliga inköp i krissituationer behövs

Det är angeläget att offentlig sektor uppmärksammar och hanterar behov av krisberedskap i den verksamhet som berörs, arbetar långsiktigt med inköpsfrågor och upprätthåller en god relation till den offentliga marknaden. Enligt vår bedömning behövs det en mycket stor utveckling av de upphandlande organisationernas inköpsarbete för att de ska tillvarata möjligheterna som finns för att bidra till en god beredskap för offentliga inköp i krissituationer.

En förutsättning för att kunna bedöma om det finns särskilda behov av krisberedskap vid ett inköp är att den upphandlande organisationen har identifierat de samhällsviktiga verksamheter som den ansvarar för.

Det är också viktigt att identifiera de beroenden som är kritiska för att verksamheterna ska fungera i händelse av kris. Det behövs, förenklat, en god beredskap för hur offentliga inköp ska ske i krissituationer.

Upphandlingsmyndigheten har bedömt utvecklingen för effektmålet: 

  • Det finns god beredskap för hur offentliga inköp ska ske i krissituationer. 

Vårt arbete med nationella upphandlingsstrategin

Nationella upphandlingsstrategin på regeringens webbplats

Upphandling till samhällsviktig verksamhet

Bedömning av nuläget för god beredskap av offentliga inköp i krissituationer

Bedömning

Enligt vår bedömning behövs en mycket stor utveckling av de upphandlande organisationernas inköpsarbete för att de ska tillvarata möjligheterna som finns för att bidra till en god beredskap för offentliga inköp i krissituationer.

För att kunna avgöra om det finns särskilda behov av krisberedskap vid ett inköp behöver organisationen ha gjort en bedömning av om hela, eller delar, av verksamheten ska betraktas som samhällsviktig. Därför är vi bekymrade över den låga andel upphandlande organisationer som i hög utsträckning genomför risk- och sårbarhetsanalyser på kategorinivå (19 procent) respektive i den enskilda upphandlingen (27 procent). 

En väl fungerande affärsrelation är viktig för att skapa förtroende mellan den upphandlande organisationen och leverantören. Samhällsviktiga verksamheter är därtill beroende av fungerande relationer med avtalade leverantörer i händelse av kris, och därför bör det finnas en bra balans i ansvarsfördelningen mellan köpande och säljande part.

Det behövs en mycket stor utveckling av de upphandlande organisationernas inköpsarbete för att de ska tillvarata möjligheterna som finns för att bidra till en god beredskap för offentliga inköp i krissituationer. Dessutom behövs en god dialog både före och efter upphandlingen, för att skapa en affär där båda parter lever upp till sina åtaganden. Det är dock enbart 25 procent av de upphandlande organisationerna som följer upp affärsrelationen under avtalstiden i hög utsträckning. Den andelen behöver öka.

Målindex och indikatorer för god beredskap av offentliga inköp i krissituationer

Vi har analyserat vilka de väsentliga möjligheterna är att uppnå effektmålet och följt upp i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tagit vara på dessa möjligheter. Som stöd för våra bedömningar har vi tagit fram resultatindikatorer och målindex för effektmålen.

Resultatindikatorerna mäter i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tar till vara de väsentliga möjligheterna att uppnå målen. Resultaten för respektive indikatorer visar andelen organisationer som angett att de i hög utsträckning arbetar med indikatorn.

Målindex utgör medelvärdet av indikatorerna i respektive effektmål, vilket sedan indexerats från 0 till 100. 

Målindex och resultatens generaliserbarhet

Testa hur strategiska ni är i ert inköpsarbete

Använd vår tjänst Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kommer att kunna jämföra ditt resultat med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare.

Strategikollen