Start

Leverantörer ska ha hög tilltro till den offentliga marknaden och till offentlig upphandling

En välfungerande konkurrens med en mångfald av aktörer, varor och tjänster är avgörande för att den offentliga upphandlingen ska kunna tillgodose samhällets behov på bästa sätt. För att uppnå en mångfald av leverantörer och en välfungerande konkurrens är det angeläget att leverantörer har en hög tilltro till såväl den offentliga marknaden som den offentliga upphandlingen.

Hur upphandlingar utformas och genomförs har stor påverkan på tilltron till den offentliga marknaden, och hur attraktiva offentliga affärer är för leverantörer. En upphandling får därför inte utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas, eller missgynnas, på ett otillbörligt sätt. Upphandlingsmyndigheten har bedömt utvecklingen för effektmålet: 

  •  Leverantörer har en hög tilltro till den offentliga marknaden och till offentlig upphandling

Vårt arbete med nationella upphandlingsstrategin

Nationella upphandlingsstrategin på regeringens webbplats

Bedömning av nuläget att leverantörer har en hög tilltro till den offentliga marknaden

Bedömning

Enligt vår bedömning behövs en stor utveckling av de upphandlande organisationernas inköpsarbete för att de ska kunna tillvarata de möjligheter som kan bidra till att leverantörer har en hög tilltro till den offentliga marknaden.

Den digitala upphandlingsprocessen medför att upphandlingar enligt huvudregeln annonseras. Detta ökar transparensen och bidrar till en högre grad av likabehandling, och i förlängningen en högre tilltro till den offentliga marknaden. Det är därför positivt att så många som 86 procent av de upphandlande organisationerna använder sig av en digital upphandlingsprocess i hög utsträckning, särskilt eftersom vi ibland får höra att leverantörer inte alltid litar på att upphandlingar annonseras och sköts på rätt sätt. 

En dialog med potentiella leverantörer innan annonsering behövs för att kunna göra upphandlingar som är både rimliga i förhållande till budget och relevanta i förhållande till den rådande marknadens utbud, kapacitet och förmåga. Det bidrar också till färre orimliga krav eller krav som utesluter möjliga lösningar. Även om det är svårt att veta vad som är en rimlig andel anser vi att fler upphandlande organisationer än de 41 procent som gör det i dag bör föra dialog med leverantörer innan upphandling i hög utsträckning, särskilt eftersom andelen har minskat något sedan 2018.

När det gäller indikatorerna för uppföljning av affärsrelationer, leveransavvikelser samt avtals- och leverantörstrohet anser vi att fler upphandlande organisationer bör arbeta i hög utsträckning för att bidra till en högre tilltro till den offentliga marknaden. Att endast 25 procent följer upp sina affärsrelationer visar att betydligt fler kan göra mer för sin egen attraktivitet som kund. Att 53 procent följer upp leveransavvikelser i hög utsträckning är dessutom otillräckligt för att säkerställa utbytet av de skattemedel som används, och att 49 procent i hög utsträckning följer upp avtals- och leverantörstrohet innebär att många kan bidra mer till att stärka leverantörernas förtroende för upphandlande organisationer.

Målindex och indikatorer att leverantörer har en hög tilltro till den offentliga marknaden

Vi har analyserat vilka de väsentliga möjligheterna är att uppnå effektmålet och följt upp i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tagit vara på dessa möjligheter. Som stöd för våra bedömningar har vi tagit fram resultatindikatorer och målindex för effektmålen. Resultatindikatorerna mäter i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tar till vara de väsentliga möjligheterna att uppnå målen. Resultaten för respektive indikatorer visar andelen organisationer som angett att de i hög utsträckning arbetar med indikatorn. Målindex utgör medelvärdet av indikatorerna i respektive effektmål, vilket sedan indexerats från 0 till 100.

Målindex och resultatens generaliserbarhet

Testa hur strategiska ni är i ert inköpsarbete

Använd vår tjänst Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kommer att kunna jämföra ditt resultat med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare.

Strategikollen