Start

Marknadens innovationsförmåga tas till vara och offentliga inköp driver utveckling av nya lösningar

Det är angeläget att frigöra innovationspotential genom offentlig upphandling eftersom det i grund och botten är verksamhetsutveckling. Innovationsupphandling kan initieras både från inköpsfunktionen och av olika verksamheter.

Att möta behov på nya innovativa sätt med hjälp av offentlig upphandling kan handla om att ta tillvara marknadens befintliga innovationer eller att driva marknaden att möta behov på nya sätt genom att utveckla nya varor och tjänster. Upphandlingsmyndigheten har bedömt utvecklingen för effektmålet:

  • Marknadens innovationsförmåga tas till vara vid inköp av varor och tjänster och de offentliga inköpen driver på marknaden för att utveckla nya lösningar på utpekade samhällsutmaningar. 

Vårt arbete med nationella upphandlingsstrategin

Nationella upphandlingsstrategin på regeringens webbplats

Stöd för innovation i upphandling

Bedömning av nuläget att marknadens innovationsförmåga tas till vara och offentliga inköp driver utveckling av nya lösningar

Bedömning

Upphandlingsmyndigheten gör bedömningen att det behövs en stor utveckling av de upphandlande organisationernas inköpsarbete för att de ska tillvarata marknadens innovationsförmåga vid inköp av varor och tjänster och driva på marknaden att utveckla nya lösningar för att möta samhällsutmaningar.

Behovsanalyser är nödvändiga för att kunna använda upphandling för verksamhetsutveckling och skapa ett större inflöde av nya lösningar. Är inte behovet tydligt klargjort går det inte att kommunicera vad man behöver till marknaden. Upphandlingsmyndigheten ser positivt på att så många som 71 procent av de upphandlande organisationerna i hög utsträckning genomför behovsanalyser när de planerar enskilda upphandlingar.

Marknadsanalyser behövs för att ta reda på vilka varor och tjänster marknaden har att erbjuda och vad som kan möta behoven på nya mer hållbara sätt. Totalt 51 procent av de upphandlande organisationerna anger att de i hög utsträckning genomför marknadsanalyser i samband med enskilda upphandlingar. Denna andel behöver öka, för att de offentliga inköpen ska tillvarata marknadens innovationsförmåga.

Dialog innan upphandling kan vara det verktyg som är mest effektivt för att förmedla behov och driva på leverantörer att utveckla nya lösningar. Att endast 41 procent i hög utsträckning för dialog med leverantörer innan upphandling är en för låg andel, särskilt som andelen är något lägre än i mätningen 2018. Vi anser att betydligt fler bör föra dialog med leverantörer innan upphandling.

Att använda funktionskrav öppnar upp för nya lösningar. Här har det skett en positiv förändring sedan 2019, där andelen som ställer funktionskrav i hög utsträckning nu är 48 procent, vilket är en ökning med 10 procentenheter. Det visar att tilliten till leverantörernas förmåga att ta sig an utmaningar och lösa problem tycks öka. Det är mycket positivt.

Totalt 17 procent av de upphandlande organisationerna arbetar i hög utsträckning för att upphandla innovativa lösningar. Även om andelen i sig kan verka låg så är vi positiva till resultatet. Att offentlig upphandling kan användas för att driva på utvecklingen av nya lösningar är ett relativt nytt perspektiv, och vi menar att Sverige internationellt sett ligger långt fram inom området. Dessutom har det skett nästan en fördubbling av den andel som i hög utsträckning främjar innovation vid enskilda upphandlingar jämfört med 2018.

Den offentliga sektorn behöver vara en attraktiv kund för att de bästa företagen ska vilja investera i utveckling av lösningar som kan möta den offentliga sektorns behov. Vi erfar dock att vissa leverantörer fortfarande upplever att den köpande parten ställer krav som inte följs upp. Det missgynnar mer nogräknade och ambitiösa anbudsgivare. Att 53 procent följer upp leveransavvikelser i hög utsträckning är för lågt. Leverantörer måste kunna vara säkra på att de krav som ställs i en upphandling också måste efterlevas. Om leverantörer observerar att konkurrenter vinner anbud med produkter eller tjänster som inte lever upp till kraven minskar deras intresse att delta i offentliga affärer.

Målindex och indikatorer för att marknadens innovationsförmåga tas till vara och offentliga inköp driver utveckling av nya lösningar

Vi har analyserat vilka de väsentliga möjligheterna är att uppnå effektmålet och följt upp i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tagit vara på dessa möjligheter. Som stöd för våra bedömningar har vi tagit fram resultatindikatorer och målindex för effektmålen. Resultatindikatorerna mäter i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tar till vara de väsentliga möjligheterna att uppnå målen. Resultaten för respektive indikatorer visar andelen organisationer som angett att de i hög utsträckning arbetar med indikatorn. Målindex utgör medelvärdet av indikatorerna i respektive effektmål, vilket sedan indexerats från 0 till 100.

Målindex och resultatens generaliserbarhet

Testa hur strategiska ni är i ert inköpsarbete

Använd vår tjänst Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kommer att kunna jämföra ditt resultat med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare.

Strategikollen