Start

Offentliga kontrakt måste vara attraktiva för leverantörer

En välfungerande konkurrens med en mångfald av aktörer, varor och tjänster är avgörande för att den offentliga upphandlingen ska kunna tillgodose samhällets behov på bästa sätt. För att uppnå en mångfald av leverantörer och en välfungerande konkurrens är det angeläget att offentliga kontrakt är attraktiva för såväl stora som små och medelstora leverantörer, samt ideella organisationer och utländska leverantörer.

Hur upphandlingar utformas och genomförs har stor påverkan på tilltron till den offentliga marknaden och hur attraktiva offentliga affärer är för leverantörer. En upphandling får därför inte utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. Upphandlingsmyndigheten har bedömt utvecklingen för effektmålet: 

  • Offentliga kontrakt är attraktiva för såväl små som stora leverantörer, ideella organisationer och utländska leverantörer. 

Vårt arbete med nationella upphandlingsstrategin

Nationella upphandlingsstrategin på regeringens webbplats

Bedömning av nuläget att offentliga affärer är attraktiva för stora, små och medelstora leverantörer, ideella organisationer och utländska leverantörer

Bedömning

Vi gör bedömningen att det behövs en viss utveckling av de upphandlande organisationernas inköpsarbete för att de ska tillvarata möjligheterna som kan bidra till att offentliga affärer är attraktiva för såväl stora som små och medelstora leverantörer, ideella organisationer och utländska leverantörer.

En digital upphandlingsprocess gör affärsmöjligheter mer tillgängliga, kan underlätta i anbudsarbetet och gör det enklare för fler leverantörer att göra rätt. Förutom att den digitala upphandlingsprocessen medför att upphandlingar enligt huvudregeln annonseras, så ökar transparensen, vilket bidrar till en högre grad av likabehandling och i förlängningen till att offentliga affärer blir mer attraktiva. Vi är ser därför positivt på att så många som 86 procent av de upphandlande organisationerna säger sig använda en digital upphandlingsprocess i hög utsträckning.

Små leverantörer är viktiga dels för att utveckla och förnya näringsliv och arbetsmarknad över tid, dels för att kunna upprätthålla en fungerande konkurrens och ett ständigt inflöde av nya lösningar i samhället. Att bara lite mer än hälften av de upphandlande organisationerna, 56 procent, svarat att de i hög utsträckning arbetar för att underlätta för små leverantörer att delta i upphandlingar är inte tillräckligt.

Marknadsanalyser är av särskild vikt för att förstå och underlätta för leverantörer med olika förutsättningar, även i upphandlingar för mindre komplexa behov. Hoppar man över detta steg, eller låter bli att uppdatera sina marknadsanalyser, kan det bidra till en ökad benägenhet att återanvända dokument och uppgifter från gamla upphandlingar. Mot bakgrund av att 51 procent av de upphandlande organisationerna genomför marknadsanalyser i hög utsträckning vid enskilda upphandlingar i dag ser vi att fler behöver genomföra marknadsanalyser.

Målindex och indikatorer att offentliga affärer är attraktiva för stora, små och medelstora leverantörer, ideella organisationer och utländska leverantörer

Vi har analyserat vilka de väsentliga möjligheterna är att uppnå effektmålet och följt upp i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tagit vara på dessa möjligheter. Som stöd för våra bedömningar har vi tagit fram resultatindikatorer och målindex för effektmålen. Resultatindikatorerna mäter i vilken utsträckning de upphandlande organisationerna tar till vara de väsentliga möjligheterna att uppnå målen. Resultaten för respektive indikatorer visar andelen organisationer som angett att de i hög utsträckning arbetar med indikatorn. Målindex utgör medelvärdet av indikatorerna i respektive effektmål, vilket sedan indexerats från 0 till 100.

Målindex och resultatens generaliserbarhet

Testa hur strategiska ni är i ert inköpsarbete

Använd vår tjänst Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kommer att kunna jämföra ditt resultat med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare.

Strategikollen