Grund för utvärdering

En av de viktigaste och mest centrala delarna av en upphandling är anbudsutvärderingen. När den upphandlande myndigheten eller enheten ska utse det anbud som bäst motsvarar det efterfrågade behovet är valet av värderingsgrund och tilldelningskriterier avgörande.

Upphandlande myndigheter och enheter ska anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska sedan utvärderas på någon av det tre utvärderingsgrunderna:

 1. bästa förhållande mellan pris och kvalitet
 2. kostnad
 3. pris.

Syftet med utvärderingen är att bedöma anbudens konkurrenskraft och utse det vinnande anbudet. Valet av utvärderingsgrund bör utgå från din marknadsanalys.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i upphandlingsdokumenten ange utvärderingsgrund och tilldelningskriterier för att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. För leverantörerna ska det vara tydligt redan när de läser upphandlingsdokumenten hur deras anbud kommer att utvärderas.

Utvärderingsgrund och tilldelningskriterier

Viktning av tilldelningskriterier

Om upphandlande myndighet eller enhet väljer utvärderingsgrunden ”bästa förhållande mellan pris och kvalitet” eller utvärderingsgrunden ”kostnad” måste tilldelningskriterierna viktas inbördes mellan varandra. Leverantörer ska på ett tydligt sätt ha kännedom om vad som anses ha betydelse i förhållande till varandra i utvärderingen. Tydligt formulerade så att leverantörerna tolkar kriterierna på samma vis.

Bedömning av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet

Bästa förhållande mellan pris och kvalitet

En upphandlande myndighet eller enhet kan välja utvärderingsgrunden ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet” och ta hänsyn till de kriterier som bedöms ge anbudet mervärde. Exempel på kriterier som kan utgöra kvalitet är

 • leverans- eller tid för genomförande
 • miljöegenskaper
 • driftkostnader
 • kostnadseffektivitet
 • estetiska, funktionella och tekniska egenskaper
 • service och tekniskt stöd.

Slutresultatet kan bli mer kostnadseffektivt än när bara priset avgör valet av leverantör. 

Exempel på viktning av tilldelningskriterier

Viktningen av två tilldelningskriterier kan bestämmas till exempelvis 70 procent kvalitet och 30 procent pris.

Om vi utgår ifrån exemplet ovan går det dessutom att vikta tilldelningskriteriet kvalitet på olika vis:

 • 30 % pris och 35 % kvalitet (1) till exempel leveranstid och 35 % kvalitet (2) till exempel service.
 • 30 % pris och 50 % kvalitet (1) till exempel leveranstid och 20 % kvalitet (2) till exempel service.

Exemplen ovan är två olika sätt att tänka men ger samma resultat mellan pris och kvalitet.

Om kriterierna inte kan viktas, ska upphandlande myndighet eller enhet beakta dem genom en prioritetsordning.

Upphandlande myndighet har möjlighet att fritt ställa tilldelningskriterier som är nödvändiga i den enskilda upphandlingen. Kriterierna ska vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Upphandlingsprinciperna

Tilldelningskriterierna ska vidare säkerställa en effektiv konkurrens. Utforma kriterierna på ett sådant sätt att det är möjligt för upphandlande myndighet att utifrån de uppgifter som leverantören har lämnat, kontrollera hur väl anbuden uppfyller dem.

Bedömning av utvärderingsgrunden kostnad

En upphandlande myndighet eller enhet som utvärderar kostnad, kan bedöma anbudet utifrån kostnadseffektivitet, såsom en analys av kostnaderna under livscykeln för varan eller tjänsten. Kostnad innebär i sammanhanget lägsta kostnad och räknas fram som en analys av kostnadseffektivitet. Om ett anbud utvärderas på kostnad kan exempelvis anskaffningspriset få en viss vikt i förhållande till andra kostnader under användningen av varan eller tjänsten.

Livscykelkostnader är också en form av kostnadskriterier som kopplas till samtliga skeden av upphandlingsobjektets livscykel. Det finns ingen skyldighet att räkna på livscykelkostnader, utan är ett alternativ för att bedöma kostnadseffektivitet. Även om kostnadskriterier innebär lägst kostnad för att räkna fram kostnadseffektivitet, är det en form av tilldelningskriterier för att utvärdera bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Livscykelkostnader (LCC)

Bedömningen av utvärderingsgrunden pris

Det finns inte någon uttrycklig reglering för hur lägsta pris ska fastställas. Det är viktigt att ange vilka volymer eller mängder som anbudet ska beräknas på, eller hur dessa ska viktas vid utvärderingen.

Priset kan räknas och viktas genom olika sammanställningar och genom så kallade priskorgar.

Till exempel pris

 • totalt för hela uppdraget
 • per månad
 • per timme
 • för levererad produkt.

16 kap. 6 § LOU - Viktning av tilldelningskriterier
19 kap. 26 § LOU - Tilldelning av kontrakt

Senast uppdaterad:

Relaterad information