Grund för utvärdering

Den upphandlande myndigheten ska välja en av tre utvärderingsgrunder: bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller (enbart) pris.

Myndigheten kan fritt vilken tilldelningsgrund som ska tillämpas, även om såväl utvärderingsgrund som tilldelningskriterier givetvis bör anpassas efter vad det är som upphandlas. Samtliga tilldelningskriterier ska också ha anknytning till det som ska anskaffas. Tilldelningsgrunden ska anges i upphandlingsdokumenten.

Läs mer om reglerna för anbudsutvärdering

Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

Man kan välja att tilldela kontraktet utifrån det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet när man vill värdera andra aspekter än pris, exempelvis produktivitet, kvalitet och miljöegenskaper. Slutresultatet kan bli mer kostnadseffektivt än när bara priset avgör valet av leverantör.

Det är viktigt att myndigheten tydligt definierar tilldelningskriterierna i upphandlingsdokumenten. Beskriv också vad som beaktas vid värderingen och grunden för bedömningen och poängsättningen.

Ange också betalningsvillkoren, eftersom de kan påverka prisbilden. Tydligt definierade prisvillkor gäller givetvis också när priset utgör ett av tilldelningskriterierna vid utvärdering av det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Exempel på tilldelningskriterier utöver pris är:

  • leveranstid eller tid för genomförande miljöegenskaper, t.ex. livscykelkostnader
  • driftkostnader
  • kostnadseffektivitet
  • kvalitet
  • estetiska, funktionella och tekniska egenskaper
  • service och tekniskt stöd

Vad gäller upphandlingar över tröskelvärden gäller vidare att när grunden för utvärdering av anbud är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet så ska tilldelningskriterierna viktas inbördes. Om kriterierna inte kan viktas, ska myndigheten beakta dem genom en prioritetsordning. Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur kriterierna ska viktas eller vilken prioritetsordning som ska tillämpas.

Kostnad

När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden kostnad ska myndigheten bedöma anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet. I denna bedömning får till exempel en analys av kostnaderna under livscykeln för varan, tjänsten eller byggnadsverket ingå.

Läs mer om livscykelkostnader

Enbart pris

Beskriv vad som ska ingå och hur leverantörerna ska ange priset, t.ex. totalt pris för hela uppdraget, pris per månad, pris per timme eller levererad produkt. Ange också betalningsvillkoren, eftersom de kan påverka prisbilden.

Man kan beakta kvalitet, miljöegenskaper, livscykelkostnader etc. även när lägsta pris tillämpas. Men ange dem då i form av relevanta krav (ska-krav) som leverantören måste uppfylla men som inte utvärderas.

16 kap. 1 § LOU – Tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering (över tröskelvärdena)
16 kap. 2 § LOU – Tilldelningskriterier (över tröskelvärdena)
16 kap. 3 § LOU – Kostnad som grund för utvärdering (över tröskelvärdena)
16 kap. 4-5 §§ LOU – Livscykelkostnader (över tröskelvärdena)
16 kap. 6 § LOU – Viktning av tilldelningskriterier (över tröskelvärdena)
19 kap. 24-26 §§ LOU – Tilldelning av kontrakt (under tröskelvärdena)

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling eller statsstöd? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.