Kvalificeringskrav

Denna fas av prövningen av leverantörer går ut på att kontrollera att anbudsgivarna eller anbudssökandena har tillräcklig kapacitet och resurser att utföra uppdraget.

De krav som den upphandlande myndigheten kan ställa i detta avseende tillhör någon av tre kategorier:

  • Behörighet att utöva yrkesverksamhet
  • Ekonomisk ställning
  • Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Vid upphandlingar över tröskelvärdena finns ganska detaljerade regler om hur kvalificeringskraven får utformas och vilka bevis den upphandlande myndigheten får kräva.

Vid leverantörskvalificeringen avgörs bara om leverantören uppfyller kraven. Om kraven klaras med stor eller liten marginal saknar därför betydelse. En leverantör som inte uppfyller kvalifikationskraven ska inte gå vidare i anbudsprövningen.

Hänvisning till andra företags kapacitet

En leverantör kan uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet genom att hänvisa till ett annat företags kapacitet. Då måste det finnas ett bevis för att leverantören förfogar över de angivna resurserna när avtalet ska fullgöras, som exempelvis ett avtal med en underleverantör. Den upphandlande myndigheten får dock i vissa fall kräva att vissa viktiga uppgifter ska utföras direkt av leverantören själv.

14 kap 1-5 §§ LOU, Kvalificering (över tröskelvärdena)
14 kap. 6-8 §§ LOU, Leverantörers åberopande av andra företags kapacitet (över tröskelvärdena)
19 kap. 23 § LOU, Tillgång till andra företags kapacitet

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Plantagen.jpg

HÅLLBARHET

Att ta miljöhänsyn och socialt ansvar i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.