Krav på varan eller tjänsten

Här ska varan eller tjänsten som ska upphandlas beskrivas. Det här avsnittet i upphandlingsdokumenten kallas ofta kravspecifikation eller teknisk specifikation. Reglerna på detta område är mer detaljerade över tröskelvärdena än under tröskelvärdena.

Det finns två grundläggande utgångspunkter för hur dessa krav formuleras:

  1. Ange detaljerade specifikationer för varans egenskaper eller hur tjänsten ska utföras eller beskriv den funktion och de mål som ska uppnås (vad och inte hur tjänsten ska utföras).
  2. Genom att utforma funktionella krav ges leverantören ett större utrymme att använda sin yrkeskunskap och kreativitet. Även om man inte beskriver tillvägagångssättet detaljerat bör man precisera vilket resultat som ska uppnås.

Den främsta anledningen till att använda funktionskrav är att sänka kostnaderna och öka effektiviteten.

Läs mer om funktionskrav och om att upphandla mer innovationsvänligt

I vissa fall är myndigheten skyldig att acceptera andra lösningar om anbudsgivaren kan visa att dess föreslagna lösningen uppfyller kraven på ett likvärdigt sätt.

Samla liknande krav på samma ställe

Undvik att skriva samma eller liknande krav på flera ställen. Då blir upphandlingsdokumenten onödigt omfattande och det finns risk för motstridigheter och missförstånd. Skilj gärna på vilka krav som ställs på det som upphandlas och vilka bevis leverantörerna kan ge in för att visa att de uppfyller kraven.

Tillgänglighet för alla användare

Om det som upphandlas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna som huvudregel bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Om det finns tvingande regler om tillgänglighet på den inre marknaden ska den upphandlande myndigheten hänvisa till sådana regler.

Läs mer om tillgänglighetskrav i offentlig upphandling.

Hänvisa inte till ursprung, tillverkning eller varumärke

Den upphandlande myndigheten får inte hänvisa till ursprung, tillverkning eller varumärke om det finns risk att vissa företag kan gynnas eller missgynnas. Endast om det annars inte är möjligt att beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt tydligt får man göra sådana hänvisningar – och i sådana fall måste hänvisningen följas av orden ”eller likvärdigt”.

Märkningar

Med märkning avses alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar att varor, tjänster, byggentreprenader eller processer eller berörda förfaranden uppfyller vissa krav.

Läs mer om märkningar

Ställ fullständiga, tydliga och rimliga krav

Upphandlingsdokumenten ska innehålla alla krav på det som upphandlas. Formulera texten tydligt så att leverantörerna förstår vilka krav som ställs och hur utvärderingen går till. Tänk på att samtliga ställda krav måste uppfyllas för att leverantörens anbud ska kunna antas.

Vid anbudsprövningen är det inte tillåtet att beakta något annat än vad som står i upphandlingsdokumenten. Se därför till att kraven inte omfattar mer än vad som är nödvändigt för det som ska upphandlas.

Fundera igenom följande frågor:

  • Innebär kraven och villkoren att leverantörer från andra länder kan ha svårare att konkurrera med sina varor och tjänster än svenska företag? Vid offentlig upphandling ska företag oavsett nationellt ursprung kunna vara med och lämna anbud.
  • Är kraven och villkoren utformade på ett sätt som särskilt gynnar ett visst företag? Syftet med upphandling är att göra det möjligt för företag att delta i den offentliga upphandlingen på lika villkor.

9 kap. LOU – Tekniska specifikationer
9 kap. 2 § LOU – Krav på tillgänglighet för fysiska personer (över tröskelvärdena)
9 kap. 6 § LOU – Uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.