Anbudsöppningen

Anbuden ska förvaras oöppnade tills anbudstiden går ut. Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller absolut sekretess tills beslut har fattats om tilldelning, att göra om eller avbryta upphandlingen.

Enligt Tryckfrihetsförordningen gäller att ett anbud eller ansökan inte anses inkommen till den upphandlande myndigheten före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. Anbudet eller ansökan i en upphandling blir därmed inte en allmän handling hos den upphandlande myndigheten före denna tidpunkt.

Anbud ska öppnas så snart som möjligt efter anbudstidens slut. Minst två personer från den upphandlande myndigheten ska närvara. Alla anbud ska föras upp i en förteckning som ska signeras av de närvarande.

Anbudsgivaren eller anbudssökanden får inte delta vid öppningen, men de får begära att en person utsedd av en handelskammare närvarar (men får stå för kostnaden för detta). Alla anbud som kommit in i rätt tid ska prövas.

12 kap. 10 § LOU – Öppnande av anbudsansökningar och anbud  (över tröskelvärdena)
19 kap. 17 § LOU – Öppnande av anbud (under tröskelvärdena)

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Plantagen.jpg

HÅLLBARHET

Att ta miljöhänsyn och socialt ansvar i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.