Annonsera

Annonsering av upphandlingar över och under tröskelvärdena skiljer sig åt. Upphandlingar under tröskelvärdena annonseras i en elektronisk databas som är tillgänglig för alla. Grundregeln för upphandlingar över tröskelvärdena ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily – ”TED”.

Beräkningen av upphandlingens värde

Beräkningen av avtalets värde ska ske utifrån tidpunkten då upphandlingen annonseras. Om upphandlingen inte behöver annonseras ska beräkningen istället ske vid den tidpunkt då upphandlingsförfarandet påbörjas. Beräkningen ska baseras på hela avtalsperioden inklusive eventuella optioner och förlängningar som om de utnyttjas. Moms ska inte medräknas när värdet för avtalet beräknas.

Under tröskelvärdena

Vid förenklat förfarande, urvalsförfarande och vid inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. En upphandlande myndighet får även välja att publicera en annons upphandling på det sätt som gäller för upphandlingar över tröskelvärdet.
Annonser om upphandlingar under tröskelvärdet ska innehålla minst följande: 

  • uppgifter om föremålet för upphandlingen
  • kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten
  • om upphandlingen är reserverade enligt 4 kap. 18 § LOU.

Förenklat förfarande

Vid förenklat förfarande ska dessutom följande framgå: 

  • hur anbud får lämnas
  • den dag då anbud senast ska ha kommit in
  • den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.

Urvalsförfarande

Vid urvalsförfarande ska dessutom följande framgå: 

  • hur en anbudsansökan får lämnas
  • den dag då ansökan senast ska ha kommit in
  • den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.

I ansökningsinbjudan anges hur många leverantörer som planeras att bjudas in. Bestäm antalet utifrån vad som ska upphandlas och vad som krävs för att uppnå en effektiv konkurrens.

Dynamiska inköpssystem

En upphandlande myndighet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem ska publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Annonsen ska finnas tillgänglig så länge det dynamiska inköpssystemet är i drift.

Dynamiska inköpssystem

Elektroniska databaser

De flesta myndigheter använder sig av elektroniska databaser för att annonsera upphandlingar. I databasen fyller man i relevanta uppgifter om upphandlingen i ett färdigt annonsformulär och annonsen skapas automatiskt. Exempel på svenska elektroniska databaser där upphandlande myndigheter kan publicera annonser och exempel på bevakningstjänster där annonser kan hittas:

Det kan finnas ytterligare databaser. Annonser som publiceras i en databas sprids ofta till andra databaser.

Utforma annonsen så att den skapar intresse hos leverantörerna för att delta i upphandlingen.

Skicka in annonsen i rätt tid. Om den skickas sent på eftermiddagen kanske den publiceras först dagen därpå.

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten

Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Läs mer om elektronisk upphandling

Över tröskelvärdena

Grundregeln är att upphandlingar över tröskelvärdena ska annonseras i EUs gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily – ”TED”. Vid upphandling över tröskelvärdet är det obligatoriskt att använda standardformulären för annonsering, som finns på SIMAP:s webbplats. Bestämmelser om annonsering av upphandlingar över tröskelvärdet finns i

Enligt LOU-direktivet får upphandlingsannonser inte offentliggöras på nationell nivå före den dag då de har offentliggjorts av Europeiska unionens publikationsbyrå (det vill säga i TED). Från denna huvudregel finns ett undantag som gäller om den upphandlande myndigheten inte senast inom 48 timmar efter bekräftelse av mottagandet av annonsen har fått veta att publicering av denna faktiskt har skett.

LOU-direktivets bestämmelser som gäller innehållet i och publicering av annonser regleras i den nya upphandlingsförordningen.

Förhandsannons istället för upphandlingsannons

Enligt LOU är det möjligt att använda en förhandsannons istället för upphandlingsannons för att annonsera en upphandling, men detta gäller inte för så kallade centrala upphandlande myndigheter (främst statliga myndigheter).

Att använda en förhandsannons istället för upphandlingsannons för att annonsera en upphandling går förenklat till så att den upphandlande myndigheten i sin förhandsannons begär att intresserade leverantörer anmäler sitt intresse till myndigheten. När myndigheten sedan ska påbörja själva upphandlingen behöver den bara begära in anbud direkt från de leverantörer som med anledning av förhandsannonsen anmält och bekräftat sitt intresse att delta i upphandlingen.

Förlängning av anbudstiden

Enligt LOU är det möjligt för en upphandlande myndighet att förlänga anbudstiden om den gör väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten. Om ändringarna är så väsentliga att upphandlingens art förändras måste däremot upphandlingen fortfarande göras om.

5 kap. LOU – Tröskelvärden
10 kap. LOU – Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande
10 kap. 2 § LOU – Förhandsannons som anbudsinfordran
10 kap. 7 § LOU – Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten
19 kap. 8 § LOU – Beräkning av värdet av en upphandling
19 kap. 9 § LOU – Annonsering vid förenklat och urvalsförfarande
19 kap. 11 § LOU – Innehållet i annonser under tröskelvärdena
19 kap. 12 § LOU – Innehållet i annons vid förenklat och urvalsförfarande
19 kap. 14 § LOU – Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten
19 kap. 37 § LOU – Uppskattning av värdet av en upphandling (Bilaga 2)

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Mobil_gron_ang.jpg

Våra publikationer

Välkommen att ta del av Upphandlingsmyndighetens informationsmaterial i form av broschyrer och vägledningar som du kan beställa eller ladda ner.