Förhandsannonsering

Förhandsannonsering kan användas av en upphandlande myndighet eller enhet för att sprida information med uppgifter om planerade upphandlingar eller för att kunna använda sig av möjligheten att förkorta anbudstider.

Förhandsannonsering kan även användas för att informera och uppmana leverantörer att anmäla sitt intresse inför en aktuell upphandling genom att använda förhandsannons som metod för anbudsinfordran.

Förhandsannonsering av planerade upphandlingar

Den upphandlande myndigheten eller enheten kan frivilligt använda sig av möjligheten att förhandsannonsera om kommande upphandlingar. Syftet är att sprida information om kommande kontrakt. Med hjälp av förhandsannonsering kan även leverantörer och marknaden så tidigt som möjligt få vetskap om myndighetens upphandlingar. Genom att sprida information om kommande upphandlingar kan intresse skapas hos potentiella leverantörer för att på så vis öka möjligheterna att få in fler anbud. Genom förhandsannonsering av planerade upphandlingar främjas konkurrensen och principen om öppenhet garanteras.

Det finns inga krav på hur förhandsannonsering som endast är avsedd för att sprida information om myndighetens planerade upphandlingar ska annonseras. En del upphandlande myndigheter väljer att lägga ut information om kommande upphandlingar via den egna webbplatsen eller via branschorganisationer.

Det finns heller ingen begränsning om hur många förhandsannonser en upphandlande myndighet får göra under ett år.

Möjlighet att förkorta anbudstiden med förhandsannonsering

En upphandlande myndighet eller enhet är inte skyldig att förhandsannonsera i andra situationer än i de fall då den upphandlande organisationen vill utnyttja möjligheten att förkorta anbudstiden av tidsfristerna.

Förhandsannonsering i syfte att förkorta anbudstiden utgör inget undantag från den generella skyldigheten att publicera en annons om eller när organisationen väljer att genomföra den planerade upphandlingen. En förkortning av tidsfristen får endast ske om förhandsannonsen utformats i enlighet med det format som framgår av kommissionens genomförandeförordning.

Bestämmelser om hur förhandsannonsering ska gå till och vilka uppgifter som ska lämnas framgår av Upphandlingsförordningen.  

Var ska förhandsannonsen publiceras?

Annonseringen kan ske på den upphandlande organisationens upphandlarprofil eller genom att man skickar en förhandsannons till Europeiska kommissionen. Om annonseringen sker på upphandlarprofilen ska organisationen skicka ett meddelande om det till kommissionen. 

Med ”upphandlarprofil” menas, enligt 3 § upphandlingsförordningen, en sammanställning av uppgifter som är tillgängliga på internet och som innehåller information om den upphandlande myndigheten eller enheten och dess upphandlingar. Det finns inte något krav på vilken information som profilen måste innehålla.

Förhandsannonsering inför en aktuell upphandling

En upphandlande myndighet kan använda sig av förhandsannonsering om upphandling som anbudsinfordran:

 • när upphandlingen ska genomföras med selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående annonsering. Detta gäller inte för centrala upphandlande myndigheter (främst statliga myndigheter).
  Med central myndighet avses en statlig myndighet och en sådan upphandlande myndighet som i bilaga 1 till LOU- direktivet.
 • och vid upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

Genom en förhandsannonsering kan leverantörer anmäla sitt intresse till myndigheten. Myndigheten behöver sedan inte annonsera upphandlingen på nytt när den specifika upphandlingen ska göras. De leverantörer som anmält sitt intresse med anledning av förhandsannonsen bjuds in för att bekräfta sitt intresse att delta i upphandlingen. När myndigheten vet vilka leverantörer som fortfarande är intresserade får myndigheten ange vilka leverantörer som ska få lämna anbud eller delta i förhandlingar.

En förhandsannons genom anbudsinfordran ska innehålla uppgift om

 • vilka varor, tjänster och byggentreprenader som kontraktet kommer att omfatta
 • att kontraktet kommer att tilldelas utan ytterligare annonsering
 • att intresserade leverantörer ska anmäla sitt intresse.

En fördel med att förhandsannonsera som anbudsinfordran är att det minskar administrationen för myndigheten och ökar flexibiliteten. En annan fördel är att upphandlingsförfarandet kan göras snabbare än vad som annars skulle ha varit fallet. Leverantören behöver bara bevaka förhandsannonsen och inte ytterligare annonser om upphandlingen. 

Observera att en förhandsannonsering som anbudsinfordran inte ska förväxlas med en förhandsannonsering om planerade, kommande upphandlingar. 

Publiceringen av förhandsannonsering om upphandling

En upphandlande myndighet som har publicerat en förhandsannons ska ge potentiella anbudssökande möjlighet att lämna sitt intresse samt ange sista dag för mottagande av intresseanmälan i förhandsannonsen.

Det finns dock inga bestämmelser angående någon tidsfrist för hur lång tid leverantörerna har på sig att lämna sin intresseanmälan och begäran om att bekräfta sitt intresse för upphandlingen i fråga. Däremot ska uppgifter om förhandsannonsen skickas för publicering minst 35 dagar före inbjudan att bekräfta intresset.

En förhandsannons får inte offentliggöras på en nationell nivå före den dag då den har offentliggjorts av Europeiska unionens publikationsbyrå TED. Från denna huvudregel finns ett undantag. Har den upphandlande myndigheten inte fått en underrättelse om att publicering skett inom 48 timmar från det att publikationsbyrån bekräftat att annonsen tagits emot, får upphandlande myndigheten offentliggöra innehållet i annonsen.

 • Prop. 2015/16:195 s. 603
 • 10 kap. 3 § LOU och 10 kap. 3 § LUF samt prop. 2015/16:195 s. 1051 ff.
 • 10 kap. 3 § kap. och 11 kap. 5 § LOU samt 10 kap 3 § och 11 kap 5 § LUF, Kommissionens genomförandeförordning 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling m.m. Se även upphandlingsförordningen (2016:1162).
 • 10 kap 2 och 8 §§ LOU samt 10 kap. 2, 8 och 9 §§ LUF.
 • Artikel 48.2 och 26.5 LOU-direktivet.
 • Prop. 2015/16:195 s. 604
 • 11 § Upphandlingsförordning 2016:1162

Senast uppdaterad:

Relaterad information