Frågor från leverantörer

Leverantörerna ska alltid ha möjlighet att ställa frågor och få svar från den upphandlande myndigheten eller enheten inom en viss tid. För att kunna lämna kompletta anbud måste leverantörerna ha all relevant information och kunna ställa frågor för att få förståelse vad som efterfrågas i upphandlingen.

Kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten - ”frågor och svar”

En upphandlande myndighet ska på begäran av en leverantör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för anbud. Detta under förutsättning av leverantören har begärt upplysningarna i god tid.

Om myndigheten använder ett påskyndat förfarande ska sådana kompletterande upplysningar istället lämnas senast fyra dagar före angiven sista dag för anbud.

Ange gärna ett sista datum för att ta emot frågor, så att alla anbudsgivare hinner läsa svaren innan de lämnar in sina anbud.

Lämna kompletterande upplysningar

Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i upphandlings­förfarandet: alla leverantörer måste få samma information vid samma tidpunkt oavsett vem som begärt de kompletterande upplysningarna. Svara till exempel på myndighetens webbplats, via annonsorganet eller via upphandlingssystemet.

Muntlig kommunikation får endast användas under upphandlingen så länge kommunikationen inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen. I så fall ska den upphandlande myndigheten dokumentera sådana uppgifter från kommunikationen som är av betydelse för upphandlingen. Sådan muntlig kommunikation kan till exempel vara sådant informationsutbyte som kan påverka innehållet i och bedömningen av anbuden.

Förlängning av tidsfristen för anbud

I två situationer ska tidsfristen för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. Detta gäller om

  1. den upphandlande myndigheten inte har lämnat sådana kompletterande upplysningar som avses ovan inom de tidsfrister som gäller, eller
  2. om myndigheten gör väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten. Vad som avses med väsentlig förändring beror på omständigheterna i den enskilda upphandlingen. En måttstock kan vara om en leverantör som avstått från att lämna anbud, efter ändringen bedömer att upphandlingen är av intresse.

Förlängning av tidsfristen ska stå i proportion till informationens eller ändringens vikt. I några fall finns särskilda regler om förlängning av tidsfrister (nämligen vid förhandlat förfarande med föregående annonsering respektive förfarande för inrättande av innovationspartnerskap).

11 kap. 8 § LOU – Förlängning av tidsfristerna (över tröskelvärdena)
12 kap. 11 § LOU – Kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten (över tröskelvärdena)
12 kap. 5 § LOU – Muntlig kommunikation

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling eller statsstöd? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.

Vilka är fördelarna med tidig dialog?

Intern och extern dialog är viktiga verktyg både före en upphandling och under gällande avtal. Att lägga mer tid och resurser inför en upphandling är en framgångsfaktor för att nå ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten.