Avbryta en upphandling

En upphandling får avbrytas om det finns sakliga skäl och att man följer de upphandlingsrättsliga principerna.

Det är inte ovanligt att en upphandlande myndighet avbryter en upphandling efter att den annonserats. Tvärtom avbryts cirka var tionde upphandling som annonseras i Sverige.

Det finns inget i LOU som reglerar när en påbörjad upphandling får avbrytas utan förutsättningarna för att avbryta en upphandling har utvecklats av domstolarna.

Det är den upphandlande myndigheten som ska bevisa att det faktiskt föreligger sakliga skäl för avbrytande.

Sakliga skäl för att avbryta har av domstol ansetts vara exempelvis bristande konkurrens, oförutsedda händelser, felaktigt utformad utvärderingsmodell och ett alltför högt pris.

Bristande konkurrens

Man får avbryta upphandlingen om bara en leverantör återstår efter leverantörskvalificeringen. Däremot är det inte obligatoriskt att avbryta upphandlingen.

Oförutsedda händelser

Oförutsedda händelser kan vara skäl för att avbryta upphandlingen. Ett exempel kan vara om verksamhetsbehovet förändrats på grund av händelser i omvärlden. Förutsättningarna för den upphandlande myndighetens verksamhet kan också ha ändrats.

Felaktigt utformad utvärderingsmodell

Man får avbryta upphandlingen om utvärderingsmodellen i upphandlingsdokumenten är utformad på ett sätt som innebär att det inte är möjligt att räkna ut vilket anbud som faktiskt är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Mindre felaktigheter i upphandlingsdokumenten är däremot inte skäl att avbryta upphandlingen.

Alltför högt pris

Man får avbryta upphandlingen om budgeten överskrids för att varan eller tjänsten blev dyrare än beräknat. Den upphandlande myndigheten måste kunna visa att anbudspriserna verkligen överstiger de budgeterade medlen.

Ett sätt att undvika en sådan situation är att inför upphandlingen göra en noggrann bedömning av vad upphandlingen kommer att kosta.

Underrätta anbudsgivarna

Underrätta de leverantörer som lämnat anbud om upphandlingen avbryts. Ange alltid skälen för beslutet. Som upphandlande myndighet har man en skyldighet att just informera om sådant beslut och skälen till detta.

Överklaga beslutet

En leverantör kan överklaga beslutet att avbryta upphandlingen i förvaltningsrätten. En begäran om överprövning måste ske innan tidsfristen (avtalsspärren) har löpt ut (minst 10 eller 15 dagar).

Tidsfristen räknas från den dag den upphandlande myndigheten har skickat underrättelse om beslutet och angett skälen för detta. Den påföljande dagen är den första dag som räknas vid beräkningen av tidsfristens längd.

Om man inte skickat underrättelsen om beslutet till samtliga anbudsgivare samma dag, utgår man ifrån dagen då den sista underrättelsen skickades.

12 kap. 12 § andra stycket LOU, Underrättelse om beslut om avbrytande av upphandling (över tröskelvärdena)
19 kap. 29 § LOU, Information till leverantörer (under tröskelvärdena)
20 kap. 12 § LOU, Ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling eller statsstöd? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.