Avtalsspärr

En avtalsspärr gäller i minst 10 dagar från det att underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickats. Avtal kan tecknas när beslutet om tilldelning har fattats och avtalsspärren har löpt ut. Under den tiden får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal.

Avtalsspärr

Så länge avtalsspärren löper får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal i upphandlingen. Under avtalsspärren kan anbudsgivarna hos förvaltningsrätt ansöka om överprövning av upphandlingen.

Avtalsspärren gäller i minst 10 dagar från det att underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickats. Om beslutet meddelas på ett annat sätt, exempelvis via vanligt brev, gäller avtalsspärren i minst 15 dagar.

Myndigheten kan tillämpa en längre avtalsspärr men aldrig kortare än minst 10 eller 15 dagar från att tilldelningsbeslut skickats.

Avtalsspärren gäller inte vid direktupphandling.

Vad gäller avrop från vissa typer av ramavtal kan den upphandlande myndigheten bestämma om den vill tillämpa en avtalsspärr eller inte.

Beräkna avtalsspärrens längd

Dag noll är dagen när underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickas och avtalsspärren börjar gälla. Därefter följer minst 10 eller 15 dagar när avtalsspärren råder. Dag 11 eller 16 kan avtalet tecknas. Om avtalsspärrens sista dag infaller på en lördag, söndag eller helgdag förlängs avtalsspärren till och med nästkommande vardag (den så kallade söndagsregeln). Om sista dagen för avtalsspärren exempelvis är en söndag förlängs avtalsspärren till och med måndag. Det betyder att avtalet kan tecknas först nästkommande vardag, det vill säga på tisdag i det här fallet.

Om en leverantör överklagar hos förvaltningsrätten innan avtalsspärren har löpt ut, förlängs avtalsspärren automatiskt. Den förlängda avtalsspärren upphör att gälla först 10 dagar efter att förvaltningsrätten har avgjort målet. Om avtalet har slutits i strid mot avtalsspärren kan man överklaga avtalets giltighet.

Läs mer om överprövning

Avtal ingås genom att avtalet skrivs

Avtalet ingås genom att behöriga företrädare för bägge parter undertecknar avtalet, normalt i två likalydande exemplar. Förutsättningarna för hur ett avtal ingås bör tydligt framgå av upphandlingsdokumenten eller tilldelningsbeslutet: det finns egentligen inga regler i upphandlingslagstiftningen som reglerar hur detta ska gå till. Det blir då tydligt för den antagna leverantören att det inte är tilldelningsbeslutet som är den bindande accepten på det lämnade anbudet utan avtalet.

Avtalets innehåll

Avtalet ska baseras på innehållet i:

  • annonsen
  • upphandlingsdokumenten
  • anbudet
  • resultatet av eventuell förhandling samt rättelse, förtydligande eller komplettering.

Några övriga ändringar eller tillägg får i princip inte göras.

20 kap. 1 § LOU – Avtalsspärr  
20 kap. 2 § LOU – Undantag från avtalsspärr
20 kap. 3 § LOU – Avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling eller statsstöd? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.