Efterannonsering - en viktig del av upphandlingen

Huvudsyftet med efterannonsering av upphandlingar är att skapa insyn och transparens. Genom efterannonsering samlas information om genomförda upphandlingar. Det ger också ett bättre underlag för statistik och vidareutveckling av de offentliga affärerna.

Konkurrensverket har påpekat att det i Sverige förekommer brister i efterannonseringen av upphandlingar. Granskningen som konkurrensverket har gjort visar bland annat på att upphandlande myndigheters och enheters

  • interna rutinerna för efterannonsering har varit bristfälliga eller
  • att de interna rutiner som har funnits inte alltid har efterföljts.

Konkurrensverkets rapport "Tillsyn av efterannonsering" (Konkurrensverkets webbplats)

Upphandlingar över tröskelvärdena ska efterannonseras. Det innebär bland annat att den upphandlande myndigheten eller enheten ska meddela vilka leverantörer som tilldelats kontrakt eller ramavtal. Det finns en skyldighet enligt upphandlingslagstiftningen att efterannonsera upphandlingar. Efterannonsering ska ske i ett särskilt formulär i TED (Tenders Electronic Daily) som är EU:s gemensamma annonsdatabas.

När ska en efterannons skickas för offentliggörande?

En efterannons enligt LOU och LUF ska skickas senast 30 dagar efter att kontraktet eller ramavtalet har ingåtts.

För dynamiska inköpssystem och sociala tjänster eller andra särskilda tjänster kan den upphandlande myndigheten eller enheten välja att samla ihop efterannonserna och skicka dessa kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

Efterannonsering av ramavtal

Efterannonsering ska göras efter att ett ramavtal har ingåtts. Det finns däremot ingen skyldighet att vid avrop efterannonsera varje tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtalet.

Efterannonsering av projekttävlingar

För projekttävlingar ska efterannonsen göras inom 30 dagar räknat från det att projekttävlingen har avslutats. Projekttävlingen är avslutad när juryn har meddelat sitt beslut och lämnat in sin rapport med rangordning av bidragen.

Efterannonsering av koncessioner

Efterannonsering av koncessioner ska göras inom 48 dagar från det att beslut om tilldelning har fattats. Observera här att tidpunkten inte räknas från tidpunkten då koncessionsavtalet har ingåtts med berörd leverantör. 

Vilka uppgifter ska finnas med i efterannonsen?

I samband med efterannonseringar ska samtliga uppgifter som efterfrågas anges i TED. Konkurrensverket lyfter fram värden på kontrakt och ramavtal som särskilt viktiga. Värden på kontrakt eller ramavtal är ett viktigt underlag för statistik om Sveriges genomförda upphandlingar. Det räcker inte att enbart hänvisa till de uppgifter som framgår av upphandlingsdokumenten om det ska utgöra ett bra underlag för statistik.

En efterannons ska bland annat innehålla information om

  • vilket förfarande som har varit tillämpligt i upphandlingen
  • omfattningen av upphandlingen
  • datum och kriterier för tilldelning
  • namn och adress till det organ som är behörigt för överprövning
  • värde
  • antalet inkomna anbud
  • vinnande anbud.

Förutom detta ska organisationsnumret till den upphandlande myndigheten eller enheten finnas angivet i efterannonsen. Organisationsnumret gör det möjligt att identifiera den upphandlande myndigheten eller enheten. Det behövs för att förstå vem som köper vad och från vem.

Skyldighet att efterannonsera vid avbrytande av upphandling

Det framgår inte av LOU-direktivet om det finns en skyldighet för upphandlande myndigheter eller enheter att efterannonsera när en upphandling har avbrutits. Enligt artikel 50 i LOU-direktivet ska en upphandlande myndighet sända ett meddelande om kontraktstilldelning. Enligt formuleringen borde skyldigheten därför bara gälla de fall då ett kontrakt faktiskt har tilldelats. Det finns däremot inget som hindrar att den upphandlande myndigheten eller enheten frivilligt efterannonserar en upphandling som har avbrutits. 

Sekretess vid efterannonsering

I samband med en efterannonsering ska den upphandlande myndigheten eller enheten säkerställa att uppgifter som lämnas i en efterannons inte strider mot offentlighets- och sekretesslagen eller lagen om skydd för företagshemligheter.

Förkortad tidsfrist för överprövning av avtals giltighet

En korrekt genomförd efterannonsering medför att tidsfristen för att överpröva ett avtals giltighet förkortas från 6 månader till 30 dagar. Ansökan om överprövning ska i dessa fall ha kommit in inom 30 dagar från publiceringen av efterannonsen.

Upphandlingar under tröskelvärdena

Upphandlingar under tröskelvärdena måste inte efterannonseras. Men upphandlande myndigheter och enheter får efterannonsera dessa upphandlingar. De ska i så fall i alla delar använda de bestämmelser om efterannonsering som gäller för upphandlingar över tröskelvärdena. Även efterannonseringar av upphandlingar under tröskelvärdena medför att tidsfristen för överprövning av ett avtals giltighet förkortas, från 6 månader till 30 dagar räknat från annonsens publicering om den är korrekt genomförd.

10 kap. 4 §, LOU, 10 kap. 5 § LUF, 8 kap. 6 § LUK, Efterannons om resultatet av en upphandling

18 kap. 2 § LOU Annonsering av projekttävlingar

8 kap. 3 § LUFS Annonsering om resultat av en upphandling (efterannonsering)

20 kap. 17 § LOU Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari om offentlig upphandling och upphävande av direktiv 2004/18/EG.

Prop. 2015/16:195, s. 605, 713, 1135, 1349

Prop. 2009/2010:180 s 364

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986, standardformulär: 3,6,13,18,21,25

Lagen om offentlig upphandling, En kommentar, Rosén Andersson m.fl. sid. 382

Rapport 2017:6 Tillsyn av efterannonsering

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information