Krav på leverantören

Denna del av upphandlingsdokumenten avser de krav som ställts på leverantören för att den ska få delta i upphandlingen.

Kraven på leverantören består av tre olika kategorier:

  • Uteslutningsgrunder
  • Kvalificeringskrav
  • Urvalsregler

De krav som den upphandlande myndigheten ställer måste vara kopplade till varan eller tjänsten som upphandlas och måste vara relevanta för att avtalet ska kunna tilldelas. Enligt proportionalitetsprincipen ska den upphandlande myndigheten inte ställa andra eller högre krav än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med kraven.

Uteslutningsgrunder

Leverantörer som har gjort sig skyldiga till vissa brott ska uteslutas ur upphandlingar (får inte delta i upphandlingen). Leverantörer som gjort sig skyldiga till andra överträdelser eller befinner sig i vissa situationer får den upphandlande myndigheten utesluta ur upphandlingen (men sådana leverantörer måste alltså inte uteslutas).

Läs mer om utslutning av leverantörer.

Kvalificeringskrav

Kvalificeringskraven i upphandlingen är de krav på leverantören som den upphandlande myndigheten uppställer för att säkerställa att leverantörerna har den kapacitet och resurser som krävs för att utföra det uppdrag som upphandlas.

Läs mer om kvalificering av leverantörer

Urvalsregler

När en upphandlande myndighet genomför en upphandling får den bestämma att bara vissa av de kvalificerade leverantörerna ska få bjudas in att lämna anbud i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten ska i så fall ange

1. de kriterier och regler som den kommer att använda vid valet av anbudssökande som ska få lämna anbud, och

2. det lägsta antal anbudssökande som kommer att få lämna anbud och möjligen det högsta antal som kommer att bjudas in.

Vid selektivt förfarande får antalet inte vara mindre än fem. Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får antalet inte vara mindre än tre.

Antalet ska dock alltid vara så stort att effektiv konkurrens kan uppnås.

LAGHÄNVISNINGAR:
13 kap. LOU, Regler om uteslutning (över tröskelvärdena)
14 kap. LOU, Regler om kvalificering (över tröskelvärdena)
15 kap. LOU, Regler om hur prövningen av leverantörer ska gå till (över tröskelvärdena)
19 kap. 18 § LOU, Uteslutning av leverantör (under tröskelvärdena)
19 kap. 19 § LOU, Uteslutning på grund av bristande betalning av skatter och sociala avgifter (under tröskelvärdena)
4 kap. 6 § LOU, Urvalsregler

Senast uppdaterad:

Relaterad information