Tilldelningsbeslut

Efter att ha prövat anbuden beslutar myndigheten om vilken/vilka anbudsgivare som ska tilldelas avtalet. Enligt LOU ska en upphandlande enhet snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal (detta kallas ofta för ”tilldelningsbeslut” men heter enligt lagtexten ”underrättelse om beslut”). Det gäller även vid beslut om att avbryta upphandlingen eller göra om den.

En fullständig underrättelse ska:

  • vara skriftlig
  • informera om vald leverantör
  • ange skälen till beslutet
  • informera om den eventuella avtalsspärrens längd (minst 10 dagar).

Om underrättelsen är ofullständig kan det leda till att möjligheten till prövning i domstol fortsätter.

Läs mer om överprövning av upphandling

Upphandlingens sekretess hävs

I och med att samtliga anbudsgivare underrättats om beslutet om tilldelning hävs den absoluta sekretessen. Det gäller även om upphandlingen avbryts eller görs om.

Även om den absoluta sekretessen hävs kan vissa handlingar fortsätta att omfattas av sekretess.

Läs mer om offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

12 kap. 12 § LOU, Underrättelse om beslut
19 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen, Sekretess vid upphandling 
31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslagen, Sekretess vid upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.