Förebygga korruption i inköpsprocessen

Upphandlingslagstiftningen syftar bland annat till att säkerställa konkurrens på lika villkor på hela den inre marknaden. Genom offentlig annonsering, öppenhet genom hela upphandlingsprocessen, proportionerliga krav i förhållande till behovet och likabehandling av alla leverantörer motverkas korruption i alla inköp där lagstiftningen tillämpas. Här kan du läsa om risker kopplade till korruption i olika delar av inköpsprocessen och hur dessa kan hanteras.

Del av inköpsprocessen:

Zon 1: Förbereda 

Zon 2: Upphandla

Zon 3: Realisera

När tillfället ges kan det upplevas som att det inte finns något offer. Men vid korruption är vi alla offer, på kort eller lång sikt. Här är några exempel på korruptionens skadeverkningar:

  • sämre konkurrens, högre priser
  • skattemedel missbrukas
  • minskad innovation
  • uteslutning från upphandlingar
  • straffrättsliga påföljder
  • skadat förtroende
  • medial uppmärksamhet
  • individer förlorar jobbet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Mer på vår webb

NUS_4.jpg

Nationella upphandlings-strategin