Finansiering av regionala flygplatsers kostnader till följd av covid-19-pandemin

En vanlig fråga till Upphandlingsmyndigheten under covid-19 pandemin gäller de regionala flygplatsernas finansiella förutsättningar och vilka statsstödsregler som kan tillämpas med hänsyn till den intäktsminskning som den pausade flygtrafiken innebär för de regionala flygplatserna.

Covid-19-pandemin medför att de flesta regionala flygplatser får avsevärt lägre intäkter under 2020 än vad som varit fallet tidigare år. Förutsättningarna för att lämna statsstöd till de regionala flygplatserna under pandemin är olika och beror i första hand på om dessa flygplatser redan mottar statsstöd och hur dessa statsstöd i sådana fall har utformats. 

De flesta regionala flygplatser i Sverige finansieras av både stat och kommun eller region men det är kommunen eller regionen som ansvarar för överföringen av medel till flygplatsen och för att den samlade finansieringen följer EU:s statsstödsregler. Staten, genom Trafikverket, medfinansierar stödet till många regionala flygplatser under förutsättning att de ansvariga myndigheterna följer statsstödsreglerna. 

Hur anmäler en kommun eller region ett statsstöd så att kommissionen kan godkänna det

Kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER)
Kommissionens riktlinjer för stöd till flygplatser och flyg
Kommissionens rambestämmelser om SGEI

Kan kommunen eller regionen höja stödet till flygplatser som nu får GBER-stöd under covid-19?

När ska kommissionen informeras om det ökade stödet med anledning av covid-19?

Vad gäller för de större regionala flygplatserna som får stöd enligt SGEI-reglerna?

Vad gäller för flygplatser som hittills inte fått stöd för att täcka sina driftskostnader?

Tillfälligt statsstödsregelverk under covid-19

Förbereda statsstödanmälan till kommissionen under covid-19

Kommissionen prioriterar och hanterar statsstödsanmälningar snabbare under covid-19

Ett företag i svårigheter definieras i GBER som ett företag som uppfyller något av följande alternativa kriterier (artikel 2 p. 18). Till följd av Covid-19-pandemin har kommissionen ändrat GBER så att stöd kan ges trots att företaget är i svårigheter om svårigheterna uppkommer under perioden 1 januari 2020-30 juni 2021: 

  • Ett aktiebolag som har förlorat mer än hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  • Ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller en enskild firma (företag med ägare med obegränsat ansvar för företagets skulder) som förlorat över hälften av det bokförda egna kapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  • Ett företag som har gått i konkurs eller som ska genomgå en rekonstruktion eller som uppfyller kriterierna i landets lagstiftning för att försättas i konkurs på sina fordringsägares begäran (ett kollektivt insolvensförfarande).
  • Ett större företag (gäller inte små och medelstora företag) som de senaste två åren haft en skuldsättningsgrad över 7,5 och samtidigt haft ett rörelseresultat före skatter och avskrivningar som varit lägre än företagets räntekostnader (det vill säga att räntetäckningsgraden är negativ).

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Statsstödsregler mer information