Vägledning om ändring av avtal på grund av covid-19-pandemin

På grund av covid-19-pandemin är det nu många leverantörer till offentlig sektor som har ekonomiska svårigheter och problem att leva upp till kraven i offentliga kontrakt. Samtidigt kan upphandlande organisationers behov ha förändrats. Här redogör vi på Upphandlingsmyndigheten för vår uppfattning om ändringar av kontraktsvillkoren som upphandlingsreglerna tillåter i den rådande situationen.

Covid-19-pandemin är en oförutsedd händelse

Händelserna med anledning av Covid-19-pandemin är enligt ett meddelande från Europeiska kommissionen en oförutsedd omständighet för alla upphandlande organisationer. I EU-domstolens praxis har kravet på oförutsebarhet ställts högt och omständigheterna ska i princip ha karaktären av force majeure, som exempelvis naturkatastrofer eller epidemier, för att anses som oförutsebara. Kommissionens ställningstagande gäller främst möjligheten att direkttilldela kontrakt på grund av synnerlig brådska, men bör även gälla för möjligheten att göra ändringar av ramavtal och kontrakt.

På grund av den pågående covid-19-pandemin har det uppstått en rad behov av att ändra i befintliga kontrakt och ramavtal (nedan ”avtal”). I den nu uppkomna oförutsedda situationen menar vi att upphandlingsreglerna kan tillåta vissa ändringar av avtal. I detta stöd avgränsar vi oss till de upphandlingsrättsliga aspekterna för upphandlingar som genomförs enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Men resonemangen kan även fungera som vägledning för upphandlingar enligt de övriga upphandlingslagarna. Vi vill framhålla att vissa av de bedömningar som vi tar upp i detta material inte har prövats av domstol och att rättsläget i vissa avseenden inte är helt klart. Det finns även andra regelverk som kan påverka möjligheterna att göra ändringar i upphandlade avtal.

Bedömning inför ändring av avtal

Bestämmelser om ändringar av avtal i direktivstyrda förfaranden enligt LOU

Ändringar av avtal under tröskelvärdena samt tjänster enligt 19 kapitlet LOU

Exempel på ändringar av avtal

Dokumentation och reglering av avtalsändringen

Källhänvisningar

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar