Våra nyheter

Med anledning av covid-19-pandemin publicerar vi nyheter och råd löpande på vår webbplats. Här samlar vi våra viktigaste nyheter.

Ytterligare förenklingar av statsstöd under covid-19

EU-kommissionen har förlängt giltigheten av det allmänna gruppundantaget (GBER), den allmänna förordningen om de minimis-stöd och ett antal riktlinjer för statsstöd. GBER och vissa andra statsstödsregler ändras så att även företag i svårigheter kan få stöd med anledning av covid-19-pandemin.

Kommissionen förenklar stödgivning ytterligare med anledning av covid-19

Statsstödsregler för kollektivtrafik under covid-19

EU-kommissionen har publicerat en vägledning som beskriver olika stödåtgärder som en medlemsstat kan vidta, enligt statsstödsreglerna, för att hjälpa företag verksamma i landtransportsektorn (med fokus på kollektivtrafik) under covid-19.

Statsstödsregler för kollektivtrafik och annan landbaserad trafik under covid-19 

Möjligheter att ge statsstöd till regionala flygplatser under covid-19

Pausad flygtrafik medför att många regionala flygplatser får avsevärt minskade intäkter under covid-19 pandemin jämfört med ett normalår. För att regioner och kommuner ska kunna bidra till flygplatsernas finansiering i krisen ger vi svar på vilka möjligheter som finns till att ge stöd enligt statsstödsreglerna.

Möjligheter att ge statsstöd till regionala flygplatser under covid-19

Möjligheter till statsstöd i form av statlig finansiering av hyresrabatter

I spåren av covid-19-pandemin har många hotell, restauranger och andra verksamheter i service- och detaljhandelssektorn fått ekonomiska svårigheter. Detta medför ofta problem med att betala hyran. Genom att kommissionen nu har godkänt en svensk ordning för statsstöd, har hyresvärdar möjlighet att få en del av en hyresrabatt ersatt genom stöd från staten.

Möjligheter till statsstöd i form av statlig finansiering av hyrsrabbatter

Uppdaterad information om statsstödsfrågor med anledning av covid-19

Vi fortsätter att uppdatera informationen på vår webb om statsstödstillämpningen och förutsättningarna för att få statsstödsgodkännanden med anledning av covid-19 pandemin. Kommissionen anpassar reglerna löpande för att möjliggöra nödvändiga stöd inom EU

Statsstödsfrågor med anledning av covid-19


Kommissionen godkänner regeringens planer på lånegarantier till flygbolag

Europeiska kommissionen har godkänt svenska regeringens planer på ett nytt statsstöd till förmån för flygbolag med anledning av covid-19-epidemins ekonomiska konsekvenser. Beslutet ger regeringen förutsättningar att kunna hjälpa flygbolag med likviditet så att de ska klara sig genom pandemin.

EU-kommissionen har uppdaterat det tillfälliga statsstödsregelverket som gäller under covid-19.

Kommissionen godkänner regerings planer på lånegarantier till flygbolag


EU-kommissionen har uppdaterat det tillfälliga statsstödsregelverket som gäller under covid-19

Fredagen den 3 april reviderades det tillfälliga statsstödsregelverk som kommissionen tillämpar med anledning av covid-19 pandemin. Genom ändringarna utvidgas EU:s medlemsstaters möjligheter att lämna statsstöd ytterligare.

Uppdatering av det tillfälliga statsstödsregelverket


Svenskt statsstöd har godkänts av kommissionen

Europeiska kommissionen har godkänt en svensk statsstödsansökan om kreditgarantier som Riksgälden ska kunna bevilja kreditinstitut till förmån för i första hand små och medelstora företag. Riksdagen måste dock bemyndiga regeringen att ställa kreditgarantierna i enlighet med förslaget om extra ändringsbudget för 2020 innan Riksgälden kan verkställa garantiprogrammet.

Kommissionens statsstödsgodkännande

Uppdraget till Riksgälden


EU-kommissionen vägleder om upphandling med anledning av covid-19-pandemin

EU-kommissionen har publicerat en vägledning om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen. Vägledning är särskilt inriktad på upphandlingar i brådskande fall.

Läs hela artikeln om EU-kommissionens vägledning


Så blir ni en stabil kund i orostider

Hur kan offentliga organisationer tillsammans med sina leverantörer säkra nödvändiga leveranser i den extraordinära situation som vi står i? Dialog och ömsesidig förståelse är en nyckel för att klara samhällsservicen nu och framåt. Genom sina stora inköp kan offentlig verksamhet ha en stabiliserande effekt på ekonomin. Använd den kraften!

Läs hela artikeln "Så blir ni en stabil kund i orostider"


Arbetsrättsliga villkor förlängs

På grund av covid-19 har arbetsmarknadens parter beslutat att skjuta fram avtalsförhandlingarna. Det innebär att ett stort antal kollektivavtal kommer att förlängas. Därmed kommer också de arbetsrättsliga villkor för lön, arbetstid och semester som vi har publicerat fortsätta att gälla.

Läs hela artikeln om arbetsrättsliga villkor


Covid-19 och ett nytt tillfälligt regelverk för statsstöd

Europeiska kommissionen har antagit ett nytt tillfälligt regelverk för statliga stödåtgärder med anledning av covid-19. Syftet är att göra det möjligt för medlemsstaterna att ytterligare stödja ekonomin i krisen.

Läs hela artikeln om tillfälligt regelverk för statsstöd

Senast uppdaterad:

Relaterad information