Nya upphandlingsregler

Den nya upphandlingslagstiftningen har nu trätt i kraft! EU beslutade 2014 om tre nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts.

När införs lagarna?

De nya lagarna trädde ikraft den 1 januari 2017. EU-direktiven skulle dock ha genomförts den 18 april 2016 och förseningen av lagstiftningsarbetet har lett till konsekvenser för upphandlingar som inletts från och med den 18 april 2016 fram till 1 januari 2017. Du kan läsa mer om detta under fliken "Mellantiden (direkt effekt m.m.)" här till vänster.

Läs mer om våra rekommendationer för mellantiden här

Vilka regler gäller för vilka upphandlingar?

När en upphandlande myndighet eller enhet inleder en upphandling måste den avgöra vilken lag som gäller för upphandlingen. Här kan tre olika situationer uppkomma:

Upphandlingen   har inletts…

Vilken lag   ska tillämpas?

… före den 18 april 2016

Tidigare LOU och LUF ska tillämpas.

… från och med den 18 april 2016 fram till 1 januari 2017

Tidigare LOU och LUF ska tillämpas men tolkas utifrån de nya

upphandlingsdirektiven. Vissa direktivbestämmelser kan ha direkt effekt.

… från och med 1 januari 2017

De nya upphandlingslagarna ska   tillämpas.

Information om de nya upphandlingslagarna

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram information om de nya lagarna. Du hittar informationen via webbsidorna här till vänster. Upphandlingsmyndigheten kommer dessutom att kontinuerligt uppdatera informationen här avseende:

  • information om nyheter i de nya lagarna och
  • fördjupad information och analyser över nyheter i den nya lagstiftningen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information