Nya lagarna - en överblick

Här får du en överblick över vilka lagar som förändrades vid årsskiftet – och vilka som inte gjorde det. De största förändringarna är att lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) har ersatts med två nya lagar och att vi har fått en helt ny lag om upphandling av koncessioner – LUK.

Vad gäller förändringarna av själva reglerna finns det mer information på webbsidorna här till vänster.

Vilka regler gäller för vilka upphandlingar?

De nya lagarna gäller för upphandlingar som påbörjas från och med att de nya lagarna trädde  ikraft 1 januari 2017. För upphandlingar som påbörjats tidigare gäller de tidigare lagarna, men upphandlande myndigheter och enheter kan i vissa fall behöva ta hänsyn till reglerna i de nya EU-direktiven som ligger till grund för de nya lagarna.

Läs mer i vårt informationsmaterial om mellantiden här

Ny LOU och LUF

Tidigare LOU och LUF har ersatts med två nya lagar, som är strukturerade på ungefär samma sätt som de tidigare lagarna.

Den helt nya lagen om upphandling av koncessioner – LUK

Utöver nya lagar som ersätter tidigare LOU och LUF har det införts en helt ny lag för tilldelning av bygg- och tjänstekoncessioner. Den har ungefär samma struktur som LOU och LUF men allmänt sett är reglerna i LUK mindre detaljerade.

Inga förändringar vad gäller LOV och LUFS

Vare sig lagen om valfrihetssystem (LOV) eller lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) omfattas av regeringens proposition och påverkas därför inte direkt av den nya lagstiftningen. Däremot pågår en översyn av även dessa lagar på nationell respektive europeisk nivå.

Upphandlingar som inte omfattas av de nya EU-direktiven

De nya lagarna innehåller, precis som de tidigare lagarna gjorde, särskilda kapitel med regler om upphandling som inte omfattas av respektive EU-direktiv. Generellt kan sägas att de olika reglerna för sådana upphandlingar antingen är desamma som för andra upphandlingar eller är mindre detaljerade. Regeringen har meddelat att den tänker utreda vilka regler som ska gälla för sådana upphandlingar för att förenkla regelverket.

Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

De nya lagarna innehåller i princip samma regler för avtalsspärr, överprövning och skadestånd (rättsmedel) som de tidigare lagarna, men en nyhet är att rättsmedlen gäller även för tilldelning av koncessioner.

Senast uppdaterad:

Relaterad information