Lagen om upphandling av koncessioner (LUK)

Med anledning av EU:s nya koncessionsdirektiv har det införts en helt ny lag för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner - LUK. De viktigaste förändringarna är att det i den nya lagen är obligatoriskt att annonsera upphandlingar av tjänstekoncessioner och att sådana upphandlingar kan överprövas.

Förenklat kan man säga att en koncession innebär att leverantören får i uppdrag av den upphandlande myndigheten att utföra tjänster åt någon annan, som också är den som betalar leverantören. Tidigare har tilldelningen av tjänstekoncessioner lite förenklat bara omfattats av de grundläggande principerna. Vad gäller byggkoncessioner har det däremot funnits vissa förfaranderegler i tidigare LOU.

Läs mer om koncessionsdirektivet här

Vad är en koncession?

Med en bygg- respektive tjänstekoncession avses att en upphandlande myndighet eller enhet anförtror utförandet av ett uppdrag till en eller flera leverantörer. Ersättningen för arbetet utgörs endast av rätten att utnyttja det byggnadsverk respektive den tjänst som är föremål för kontraktet, eller av både en sådan rätt och betalning. En ytterligare förutsättning är att koncessionen ska medföra att verksamhetsrisken överförs till koncessionshavaren. Med verksamhetsrisk avses att koncessionshavaren inte är garanterad att få tillbaka de investeringar som gjorts och de kostnader som uppstått under utnyttjandet av koncessionen.

Tröskelvärde och direktupphandlingsgräns

Här hittar du tabell med tröskelvärden och direktupphandlingsgränsen för LUK

För koncessioner vars värde beräknas uppgå till ett värde mellan dessa beloppsgränser gäller endast vissa grundläggande bestämmelser enligt ett särskilt kapitel i den nya lagen.

Läs mer om tröskelvärdet vid tilldelning av koncessioner här

Förfaranderegler

Förfarandereglerna är inte lika detaljerade i LUK som i nya LOU och LUF, även om vissa regler är desamma. Reglerna om undantagen från tillämpningsområdet och reglerna om blandade kontrakt är exempelvis i princip desamma som i nya LOU. LUK innehåller däremot inga detaljerade regler om upphandlingsförfaranden, utan föreskriver istället att en upphandlande myndighet ska vara fri att organisera förfarandet under förutsättning att de grundläggande principerna och bestämmelserna i övrigt följs. Reglerna för uteslutning är i princip desamma som i de övriga lagarna medan reglerna för kvalificering av leverantörer är mindre detaljerade. Reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor och ändringar av kontrakt är desamma.

Här hittar du vår tabell med de nya minimitider när det gäller LUK

Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Genom de nya reglerna blir det även möjligt att klaga på tilldelningen av koncessioner på samma sätt som på andra upphandlingar. Även bestämmelserna om avtalsspärr ska därför tillämpas vid tilldelning av de koncessioner som omfattas av LUK.

Senast uppdaterad:

Relaterad information