Nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU)

På denna sida får du en överblick över några av de viktigaste förändringarna i den nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU).

För mer utförlig information om nya LOU se övriga webbsidor här till vänster. Du kan också klicka på länken under respektive rubrik här nedan om du vill läsa mer om en fråga.

Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner

De nya lagarna innehåller inte någon uppdelning i A- och B-tjänster. Däremot omfattas även fortsättningsvis upphandling av vissa tjänster av enklare regler, även om annonsering i vissa fall fortfarande måste ske i EUs gemensamma databas för upphandlingsannonser (TED).

Läs mer om upphandling av tjänster här

Avtal mellan offentliga aktörer

I nya LOU finns en rad nya bestämmelser som reglerar i vilken utsträckning avtal mellan offentliga aktörer behöver konkurrensutsättas enligt upphandlingsreglerna. Dessa regler innebär främst att EU-domstolens rättspraxis kring dessa frågor tydliggörs i själva lagtexten.

Läs mer om samarbetsavtal här

Elektronisk upphandling

I den nya lagen har införts en övergripande skyldighet för upphandlande myndigheter att genomföra upphandlingar med elektroniska kommunikationsmedel. Det är dock en skyldighet med flera undantag.

Läs mer om elektronisk upphandling här

Förhandling och annonsering

Genom de nya lagarna ökar möjligheten att använda förfaranden som innefattar förhandling med anbudsgivarna. Minimitidsfristerna för annonsering har förkortats generellt. Det har även uttryckligen blivit möjligt för en upphandlande myndighet att förlänga anbudstiden i en upphandling om myndigheten gör väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten.

Läs mer om annonsering och förfaranderegler här

Prövningen av leverantörer

Nya LOU innehåller en rad nya regler om uteslutning och kvalificering av leverantörer. De viktigaste förändringarna gäller inte främst vilka krav upphandlande myndigheter får eller måste ställa, utan hur kontrollen av leverantörer ska gå till. Dessa krav gäller också sådana externa företag som en leverantör åberopar för att visa att den uppfyller kvalificeringskraven. Det har även införts ett helt nytt system med preliminär egenförsäkran av leverantörer (ESPD) i syfte att förenkla administrationen för både upphandlande myndigheter och leverantörer.

Läs mer om uteslutning här

Regler för ändringar av avtal

Det har införts detaljerade regler om vad som gäller ifråga om ändringar av upphandlade avtal under avtalstiden. Dessa regler innebär att möjligheterna för de upphandlande myndigheterna att göra ändringar av upphandlade avtal har preciserats i jämförelse med vad som gällde tidigare.

Läs mer om ändringar av avtal här

Länkar

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling

Nyheterna i den kommande lagstiftningen – och hur hanterar vi mellantiden?

Sammanställningen och jämförelsetabellen mellan nya och gamla LOU

Lagtext

19 kap. Uppdelningen i A- och B-tjänster har försvunnit

3 kap. 11-16 §§ Kontrakt mellan offentliga aktörer

10 kap. 7 § och 12 kap. 1-8 §§ Elektronisk upphandling

6 kap. och 11 kap. Förhandling och annonsering

3 kap. och 15 kap. Prövning av leverantörer

17 kap. 8-16 §§ Väsentliga ändringar

Prop. 2015/16:195

s. 898-904 Uppdelningen i A- och B-tjänster har försvunnit

s. 392-402 Kontrakt mellan offentliga aktörer

s. 612-617 och s. 652-668 Elektronisk upphandling

s. 493-507 och s. 633-649 Förhandling och annonsering

s. 715-749 och s. 767-782 Prövning av leverantörer

s. 842-851Väsentliga ändringar

Senast uppdaterad:

Relaterad information