Annonsering och förfaranderegler

Nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) innehåller flera förändringar av förfarandereglerna för tilldelning av kontrakt. Bland annat innebär de nya reglerna att det blir lättare att använda sig av metoder som innefattar förhandling med anbudsgivarna och att minimitidsfristerna för annonsering generellt förkortas.

En annan aspekt av de nya reglerna är att reglerna som styr upphandlingsprocessen i nya LOU respektive nya lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (nya LUF) alltmer liknar varandra. Detta beror på att bestämmelserna i nya LOU till viss del har tagits fram med reglerna i försörjningssektorerna som förebild och att nya LUF reglerar vissa delar av upphandlingsprocessen på liknande sätt som nya LOU.

Större möjligheter till förhandling

Genom de nya reglerna utökas möjligheterna för upphandlande myndigheter att använda så kallad konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande. De situationer där upphandlande myndigheter får använda dessa båda förfaranden är dessutom desamma enligt de nya reglerna. Förfarandena får användas när det som ska upphandlas uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

  • kräver anpassning av lättillgängliga lösningar,
  • avser formgivning eller innovativa lösningar,
  • förutsätter förhandling på grund av dess art, komplexitet, rättsliga eller ekonomiska utformning eller risker, samt
  • är av sådant slag att det inte går att utarbeta användbara tekniska specifikationer.

Nya regler om publicering av upphandlingsannonser

Enligt LOU-direktivet får upphandlingsannonser inte offentliggöras på nationell nivå före den dag då de har offentliggjorts av Europeiska unionens publikationsbyrå (det vill säga i TED). Från denna huvudregel finns ett undantag som gäller om den upphandlande myndigheten inte senast inom 48 timmar efter bekräftelse av mottagandet av annonsen har fått veta att publicering av denna faktiskt har skett.

LOU-direktivets bestämmelser som gäller innehållet i och publicering av annonser regleras i den nya upphandlingsförordningen.

Förkortade tidsfrister

De minimifrister som anges i tidigare LOU för annonserade direktivstyrda förfaranden förkortas i nya LOU men det är viktigt att komma ihåg att dessa tidsfrister är just minimifrister. Det är viktigt att den upphandlande myndigheten väger in på hur komplicerad och omfattande upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna behöver för att kunna skriva sina anbud när myndigheten bestämmer vilken tidsfrist som ska gälla för anbuden. Denna utgångspunkt blir ännu viktigare när man bestämmer tidsfristernas längd enligt de nya reglerna, eftersom risken att tidsfristen blir för kort ökar om man alltid utgår från minimifristerna i lagstiftningen.

Här hittar du en tabell med nya minimitider när det gäller LOU

Förhandsannons istället för upphandlingsannons

Enligt de nya reglerna är det möjligt att använda en förhandsannons istället för upphandlingsannons för att annonsera en upphandling, men detta gäller inte för så kallade centrala upphandlande myndigheter (främst statliga myndigheter).

Att använda en förhandsannons istället för upphandlingsannons för att annonsera en upphandling går förenklat till så att den upphandlande myndigheten i sin förhandsannons begär att intresserade leverantörer anmäler sitt intresse till myndigheten. När myndigheten sedan ska påbörja själva upphandlingen behöver den bara begära in anbud direkt från de leverantörer som med anledning av förhandsannonsen anmält och bekräftat sitt intresse att delta i upphandlingen.

Förlängning av anbudstiden

Om en upphandlande myndighet under annonseringstiden ville göra väsentliga ändringar av förutsättningarna i en upphandling, var den tidigare i princip tvungen att avbryta upphandlingen och annonsera den på nytt. Enligt de nya reglerna är det däremot uttryckligen möjligt för en upphandlande myndighet att istället förlänga anbudstiden om den gör väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten. Om ändringarna är så väsentliga att upphandlingens art förändras måste däremot upphandlingen fortfarande göras om.

Innovationspartnerskap – ett helt nytt förfarande

Det har även införts ett helt nytt upphandlingsförfarande, innovationspartnerskap.

Läs mer om innovationspartnerskap här

Lagtext

6 kap. 5-6 §§ När förhandlat förfarande får användas

6 kap. 21 § När konkurrenspräglad dialog får användas

11 kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

10 kap. 2 § Förhandsannons som anbudsinfordran

11 kap. 8 § Förlängning av anbudstiden

6 kap. 1, 30-41 §§ Innovationspartnerskap

Prop. 2015/16:195

s. 495-499 Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog

s. 633-649 Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

s. 603-605 Förhandsannons som anbudsinfordran

s. 643-645 Förlängning av anbudstiden

s. 501-507 Innovationspartnerskap

Länkar


Här hittar du en tabell med nya minimitider när det gäller LOU

Senast uppdaterad:

Relaterad information